Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 7.2. Податковий контроль в Україні. Організація і проведення документальних перевірок

Основним фінансовим джерелом держави в сучасних умовах є різні види податків, зборів, платежів, що сплачуються суб'єктами господарської діяльності.

Нарахування і сплата податків та інших платежів регулюються низкою законодавчих і відомчих нормативних актів, основу яких становить Закон України "Про систему оподаткування".

Функції контролю за дотриманням чинного податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати податків здійснює державна податкова служба України.

У складі органів державної податкової служби перебувають відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція). [с.136-137].

Завданнями органів державної податкової служби є:

o здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою, вчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

o внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

o запровадження у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

o формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб;

o роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

o запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. [13, с.137].

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державною митною та контрольно-ревізійною службою, іншими контрольними органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Органи державної податкової служби в Україні, виконуючи покладені на них завдання, значною мірою стримують розвиток економічної злочинності. Функції Державної податкової адміністрації України, що закріплені чинним законодавством, безпосередньо спрямовані на забезпечення контролю над економічною злочинністю.

Зокрема Державна податкова адміністрація України здійснює такі анти криміногенні (профілактичні) функції:

o здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

o проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

o бере участь у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

o організовує виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійснює систематичний контроль за реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства, застосовує у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, тощо;

o розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

o при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

o передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

o розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства.

Для здійснення своїх функцій, згідно з чинним законодавством, органи державної податкової служби наділені відповідними повноваженнями та правами. Зокрема вони мають право:

o проводити документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків і зборів незалежно від способу їх подачі), а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків і зборів, додержання валютного законодавства юридичними особами та фізичними особами;

o здійснювати контроль за: додержанням порядку проведення готівкових розрахунків;

o одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених законодавством України;

o запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків і обов'язкових платежів;

o одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ НБУ та комерційних банків довідки та копії документів згідно діючого законодавства;

o вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення порушень податкового законодавства;

o при проведенні перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховання (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів, а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду;

o надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу згідно законодавства;

o застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджету пені;

o вимагати від керівників або власників підприємств, установ, організацій, які перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів;

o звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

За організаційними ознаками, податковий контроль здійснюється в таких основних формах:

o податкові перевірки;

o одержання пояснень платників податків і інших зобов'язаних осіб;

o перевірка даних обліку і звітності;

o огляд приміщень і територій, використовуваних для витягу доходу (прибутку);

o в інших формах, передбачених чинним законодавством.

Основною організаційною формою податкового контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання на предмет дотримання ними норм податкового законодавства, а також вимог відповідних статей Кримінального кодексу України, віднесених до підслідності податкової міліції є податкова документальна перевірка.

Податкові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності здійснюються, відповідно до положень Законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контрольно-ревізійну службу в Україні", Кримінально-процесуального кодексу України, Указу Президента України "Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року № 817 (зі змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 22 серпня 2000 року № 1011, від 25 травня 2004 року № 576), а також відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність податкової міліції. Так, Указом Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року № 817 визначені два основних види податкових перевірок. Установлено, що органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, проводять планові і позапланові виїзні перевірки, а також інші види перевірок.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого суб'єкта чи місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, що визначені ст. 3 Указу Президента № 817:

o за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

o суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;

o виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

o суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

o у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

o проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства. Різновидом позапланової перевірки є зустрічна перевірка, яка

представляє собою документальну перевірку підприємства з питань фінансово-господарської діяльності на підтвердження взаємовідносин та стану розрахунків з контрагентами.

Планові та позапланові документальні перевірки можуть бути комплексними. Комплексна перевірка - це документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, якою охоплюються питання повноти нарахування та своєчасності сплати всіх видів податків, зборів, інших обов'язкових та інших платежів, контроль за якими покладено на органи державної податкової служби України.

Якщо перевірка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків, то така перевірка називається камеральною перевіркою.

Чинним законодавством визначені умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення планових та позапланових виїзних перевірок. Зокрема, посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення планової та позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку - направлення на перевірку, копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки. Ненадання вказаних документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

3 метою забезпечення досконалого та якісного відображення результатів проведених документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, Державною податковою адміністрацією України розроблений та 16 вересня 2002 року № 429 затверджений "Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами".

Підсумковим документом виїзної податкової перевірки є акт перевірки. Акт документальної перевірки дотримання податкового та валютного законодавства має структуру таку ж саму як і акт документальної ревізії (вступна частина, резулютивна частина, висновки).

3а результатами його всебічного вивчення та оцінки приймається рішення відповідно до вимог ст.97 КПК України.

Розділ 8. Економічний аналіз та криміналістично-правовий аналіз показників, які характеризують діяльність суб'єктів господарюння
8.1. Поняття та зміст економічного аналізу
8.2. Прийоми економічного аналізу
8.3. Методи та прийоми економічного аналізу, що використовуються з метою виявлення злочинів
8.4. Економічний аналіз та криміналістично-правова оцінка фінансової звітності суб'єктів господарювання
Розділ 9. Організація, призначення, проведення судово-бухгалтерської експертизи та оцінка її результатів
9.1. Поняття, предмет та метод судово-бухгалтерської експертизи, її призначення та проведення, класифікація судових експертиз
9.2. Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
9.3. Компетенція експерта-бухгалтера
9.4. Висновок експерта-бухгалтера та оцінка результатів експертизи слідчими та судовими органами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru