Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І.В. - Передмова

Процес інтеграції України до європейської спільноти є складним та довгим, але вже сьогодні українські господарські суб'єкти працюють за правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини.

Розробка бухгалтерських стандартів обліку та звітності проводиться в багатьох країнах світу. У 2005 році започатковане широкомасштабне впровадження в практичну діяльність направлену на зближення національних систем бухгалтерського обліку на міжнародному рівні, зведення до мінімуму розбіжностей в оцінці результатів діяльності та розробці єдиного підходу до визнання та розкриття інформації про елементи фінансової звітності - МСФЗ. Однак, розроблені в Україні національні стандарти мають відмінності з міжнародними, що призводить до необхідності вивчення, розуміння та застосування і національних, і міжнародних стандартів.

В багатьох європейських країнах перша хвиля переходу на МСФЗ вже минула, але очевидно, що робота ще триває. Сьогодні компанії вчаться жити з МСФЗ, і протягом цього процесу прагнення до єдиних стандартів та їх інтерпретації на глобальному рівні отримає новий імпульс. Під тиском ринку підприємства будуть вимушені приймати і застосовувати єдині стандарти промислові та галузеві незалежно від національних кордонів, які будуть дедалі меншою мірою впливати на звітність МСФЗ.

Багато підприємств України, рухаючись вперед, ведуть паралельний облік та складають звітність не лише за національними вимогами та правилами, а й у відповідності до міжнародних стандартів. У зв'язку з цим володіння знаннями щодо обліку та звітності за міжнародними стандартами набуває вагомого значення в професійній підготовці бухгалтерів. А також у керівників, менеджерів компаній, що працюють з іноземними клієнтами виникає гостра необхідність в умінні "читати" звітність, яка підготовлена за міжнародними стандартами.

Питаннями відповідності звітності міжнародним вимогам і стандартам та їх досконалому тлумаченні приділялась увага багатьох провідних науковців Голов С. Ф., Костюченко В. М., Небильцо-ва О. В., Ткаченко Н. М., Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. тощо.

Найбільш оптимальною моделлю розвитку бухгалтерського обліку в Україні є трансформація його методології відповідно до міжнародних стандартів шляхом державного регулювання.

На шляху до реалізації поставлених завдань щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів України підготувало проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку". Цим законопроектом розв'язуються задачі, що стосуються застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Законопроектом передбачається обов'язкове складання ліс-тинговими компаніями фінансову звітність за міжнародними стандартами. Всі інші суб'єкти господарювання можуть добровільно це робити після попередньої реєстрації в Державному комітеті статистики України. Вказані поправки до Закону про бухгалтерський облік після ухвалення їх Верховною Радою вступлять в дію з 1 січня 2010 року. Цей законопроект схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України та в даний момент опублікований як регуляторний акт на веб-сайті Міністерства фінансів. Після встановленого терміну публікації він буде поданий Уряду для внесення на розгляд Верховній Раді.

Передбачаються також заходи щодо забезпечення Мінфіном співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів та їх офіційного оприлюднення. З цією метою між Мінфіном та Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) укладено Угоду про відмову від авторських прав на обмежених територіях, яка набрала чинності з 1 жовтня 2007 року. Предметом угоди є відмова КМСБО від авторських прав на переклад українською мовою Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Тлумачень, виданих Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності чи Постійним комітетом з тлумачень, що зумовлює здійснення офіційного оприлюднення міжнародних стандартів з метою створення вільного доступу до них усіх суб'єктів господарювання.

Таким чином, початок шляху впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності встановлений. Проте шлях цей не простий. Однією з проблем введення даного Закону є рівень підготовки молоді та підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та з урахуванням міжнародного стандарту освіти бухгалтерів (МСО.7) Міжнародної Федерації бухгалтерів Методологічна рада з бухгалтерського обліку як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів схвалила рекомендації з Програми підвищення кваліфікації бухгалтерів. Програма містить навчальні програми блоку дисциплін спеціальної підготовки, вивчення яких може забезпечити рівень розвитку та підтримання професійної компетентності бухгалтерів для надання послуг високої професійної якості власникам (роботодавцям) та іншим користувачам фінансової звітності. Одним із головних блоків даної програми є вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності, що в свою чергу робить видання більш актуальним.

В посібнику розкриваються концептуальні засади на рівні міжнародних стандартів, а також розглядаються основні аспекти відображення за вимогами міжнародних стандартів у звітності необоротних і оборотних активів, власного капіталу, зобов'язань та формування фінансової звітності. Для полегшення засвоєння матеріалу наводяться приклади.

Розділ I. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством
1.2. Класифікація систем обліку
1.3. Порядок створення МСФЗ
1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні
1.5. Роль та переваги МСФЗ
Розділ II. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ
2.1. Концептуальна основа МСФЗ
2.2. Перше застосування МСФЗ
Звільнення від вимог інших МСФЗ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru