Фінансовий облік - Сук Л.К. - 3.4. Синтетичний облік фінансових інвестицій

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 35 "Поточні фінансові інвестиції". Це активні рахунки, за дебетом яких відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій, а за кредитом - їх зменшення (табл. 3.5).

На рахунку 14 узагальнюють інформацію про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств тощо.

Таблиця 3.5. Відображення операцій, пов'язаних з фінансовими інвестиціями

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Оплачено продавцю за фінансові інвестиції

371 "Розрахунки за виданими авансами"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

Отримано фінансову інвестицію

14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

Нараховані відсотки за фінансовою інвестицією

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

732 "Відсотки одержані"

Одержано відсотки за фінансовою інвестицією

30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Амортизація премії за фінансовою інвестицією

952 "Інші фінансові витрати"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Амортизація дисконту за фінансовою інвестицією

14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

Списано балансову вартість фінансових інвестицій в результаті їх реалізації

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

14 "Довгострокові

фінансові

інвестиції",

35 "Поточні фінансові

інвестиції"

Нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій

36 "Розрахунки

з покупцями

та замовниками"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

Списано на фінансові результати: а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

б) виручку від реалізації фінансових інвестицій

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Рахунок 14 має такі субрахунки:

- 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

- 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

- 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

Аналітичний облік за рахунком 14 ведуть за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами на території країни і за кордоном.

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" обліковують наявність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 має такі субрахунки:

- 351 "Еквіваленти грошових коштів";

- 352 "Інші поточні фінансові інвестиції". Аналітичний облік ведуть за видами фінансових інвестицій

як на території країни, так і за кордоном.

Для обліку фінансових інвестицій використовується журнал № 4, а в сільськогосподарських підприємствах - журнал-ордер № 1 с.г. і № 4Б с.г.

З метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій торгівлі з цінними паперами та деривативами.

У разі коли протягом звітного періоду витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів і деривативів, перевищують доходи, отримані від продажу (відчуження) цінних паперів і деривативів протягом такого звітного періоду, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від таких операцій.

У разі коли протягом звітного періоду доходи, отримані (нараховані) платником податку у зв'язку із продажем (відчуженням) цінних паперів і деривативів, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку у зв'язку із придбанням цінних паперів і деривативів протягом такого звітного періоду, збільшені на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, прибуток включається до складу валових доходів за результатами такого звітного періоду.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:

- 521 "Зобов'язання за облігаціями";

- 522 "Премія за випущеними облігаціями";

- 523 "Дисконт за випущеними облігаціями".

За кредитом субрахунку 521 ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій; за кредитом субрахунку 522 - нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом - погашення заборгованості із нарахованих премій за облігаціями; за дебетом субрахунку 523 - сум дисконту за випущеними облігаціями, за кредитом - списання нарахованих сум (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями в емітента

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Випущено облігації з премією на строк більше одного року:

o номінальна вартість

31 "Рахунки в банках"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

o премія за облігаціями

31 "Рахунки в банках"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

o сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

o сума амортизації премії

522 "Премія за випущеними облігаціями"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

Випущено облігації з дисконтом:

o отримано кошти

31 "Рахунки в банках"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

* дисконт за облігаціями

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

o сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

o сума амортизації дисконту

952 "Інші фінансові витрати"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

o оплачено відсотки за облігаціями

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

31 "Рахунки в банках"

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведуть за їх видами та строками погашення.

Якщо облігація випускається з постійною ставкою відсотка, що дорівнює ринковій, то амортизацію дисконту і премії не здійснюють.

Витрати, пов'язані з випуском облігацій (комісійні, юридичні, друк, розповсюдження), обліковують як витрати майбутніх періодів за дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", їх списують щорічно, виходячи із строку дії облігацій, і відносять в дебет субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" з кредиту рахунку 39.

МОДУЛЬ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ
Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків
4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами
4.3. Форми безготівкових розрахунків
4.4. Облік розрахунків із покупцями та замовниками
4.5. Облік розрахунків за авансами та за іншими доходами
4.6. Облік розрахунків за претензіями
4.7. Облік розрахунків з іншими дебіторами
4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru