Фінансовий облік - Сук Л.К. - 4.6. Облік розрахунків за претензіями

У підприємств іноді виникає необхідність обліковувати розрахунки претензійного характеру. Претензії можуть пред'являтися до постачальників та підрядників:

- за виявлену при перевірці рахунків невідповідність цін і тарифів, передбачених договором, при виявленні арифметичних помилок;

- за виявлення невідповідності якості товарів технічним умовам та умовам договорів;

- за нестачу вантажів;

- за брак і простій з вини постачальників;

- за помилково списані суми;

- за пені, штрафи і неустойки, що утримуються з постачальників, покупців, замовників через невідповідність договірним зобов'язанням.

Облік розрахунків претензійного характеру ведуть на субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями". На дебеті цього субрахунку відображають суми пред'явлених претензій, а на кредиті - їх виконання та списання. При відхиленні претензій судовими органами їх суми відносять на ті рахунки обліку, з яких вони були списані.

Записи за субрахунком 374 роблять на підставі актів приймання вантажів, рішень арбітражних органів, виконавчих листів, письмових погоджень постачальників на задоволення претензій, виписок банку.

Записи за субрахунком 374 проводять у такому порядку:

1) суми претензій до постачальників у зв'язку з нестачею товарів, завищенням цін тощо: дебет субрахунку 374, кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

2) платежі, що надійшли за претензіями: дебет рахунку 31 "Рахунки в банках", кредит субрахунку 374;

3) списання претензії внаслідок відмови судовими органами: дебет рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", кредит субрахунку 374.

Цивільним кодексом України визначено (ст. 549, 551), що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Господарський кодекс України передбачає (ст. 230), що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Є два види неустойки:

1) штраф (нім. strafe - покарання) - неустойка, обчислена у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;

2) пеня (лат. poena - покарання) - неустойка, обчислена у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання сторонами. Не допускається погодження між сторонами зобов'язання щодо обмеження їх відповідальності, якщо розмір відповідальності для певного виду зобов'язань визначений законом.

До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, використання яких передбачено договором.

За прострочення платежу сплачується пеня в розмірі, який не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня. Строк позовної давності при стягненні неустойки становить один рік, основний строк позовної давності - три роки.

У податковому обліку до складу валового доходу входить фактично отримана сума неустойки. Підприємство-боржник не може включати до складу валових витрат суму визнаної неустойки. Неустойки, застосування яких передбачено договором, не оподатковуються податком на додану вартість.

Нарахування неустойки відображається за кредитом субрахунку 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" і за дебетом субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями". Отримання неустойки записується в дебет субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредит субрахунку 374.

Штрафи, пені, неустойки, визнані підприємством, відносяться до складу інших операційних витрат: дебет субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" і кредит субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Приклад.

TOB "Промінь" уклало договір купівлі-продажу із ЗАТ "Зоря". Сума договору 12 000 грн, в тому числі ПДВ - 2000 грн; собівартість продукції - 8000 грн; строк оплати - 5 днів з моменту відвантаження продукції. Договором передбачено за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання нарахування неустойки у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення оплати. TOB "Промінь" відвантажило продукцію 11 червня 2012 р., строк оплати за договором 16 червня 2012 р. До 30 червня гроші на рахунок TOB "Промінь" не надійшли. TOB "Промінь" обчислило суму неустойки (пені) і пред'явило претензію ЗАТ "Зоря". ЗАТ "Зоря" претензію визнало і 1 червня 2010 р. перерахувало TOB "Промінь" зобов'язання та неустойку.

Розмір неустойки вирахувано так:

Відсоток пені за день: 7 % (облікова ставка) o 2 : 366 = 0,038 %. Сума пені за день: 12 000 грн o 0,038 : 100 = 4,56 грн. Кількість днів прострочення - 15. Сума пені всього: 4,56 грн o 15 = 68,40 грн.

4.7. Облік розрахунків з іншими дебіторами
4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів
4.9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.10. Облік розрахунків векселями
4.11. Визнання та види зобов'язань
4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
4.16. Суть податків та організація їх обліку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru