Фінансовий облік - Сук Л.К. - 4.5. Облік розрахунків за авансами та за іншими доходами

Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто практикується попередня оплата, тобто оплата в рахунок майбутніх поставок. До фактичного відвантаження товару така оплата не вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця. Проте часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не надійшли, тобто проведено продаж у кредит.

В обліку потрібно дотримуватися зв'язку доходів і видатків, тобто вони мають бути відображені в одному звітному періоді. Отже, якщо відвантажений товар вважати проданим, оскільки він уже покинув підприємство і викликав видаток, то в цьому ж періоді потрібно відобразити виручку від реалізації, тобто показати відповідний дохід незалежно від того, одержано чи не одержано фактично гроші за відвантажений товар.

Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передавання) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги).

Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За дебетом цього рахунку відображають нараховані суми за відпущену продукцію, а за кредитом - надходження оплати. Собівартість відвантаженої готової продукції, товарів (робіт, послуг) списують: дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації", кредит рахунків 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво". На вартість придбаної продукції за цінами реалізації, включаючи податок на додану вартість (далі - ПДВ), роблять запис: дебет рахунку 36, кредит рахунку 70 "Доходи від реалізації"; при надходженні оплати за продукцію - дебет рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках", кредит рахунку 36. Суму податкового зобов'язання з ПДВ записують на дебет рахунку 70 і кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

Аналітичний облік за рахунком 36 ведуть у розрізі покупців, контролюючи нарахування боргу та його оплату за кожним документом.

4.5. Облік розрахунків за авансами та за іншими доходами

Підприємство може одержувати аванс від покупців у рахунок майбутніх поставок продукції або здійснювати авансові платежі постачальникам та підрядникам.

Розрахунки за авансами виданими обліковують на субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами". За дебетом субрахунку 371 відображають видачу авансу, а за кредитом - його зарахування. Записи роблять у такому порядку:

1) видано аванс постачальнику або підряднику: дебет субрахунку 371, кредит рахунку 31 "Рахунки в банках";

2) одержано від постачальника виробничі запаси: дебет рахунку 20 "Виробничі запаси", кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

3) зараховано раніше виданий аванс постачальнику: дебет рахунку 63 і кредит субрахунку 371.

Розрахунки за авансами одержаними обліковують на субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними". При одержанні авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальників за продукцію і виконані роботи запис роблять за дебетом рахунку 31 і кредитом субрахунку 681. При зарахуванні одержаного авансу: дебет субрахунку 681 і кредит рахунку 36.

3 метою спрощення обліку авансів, на нашу думку, недоцільно використовувати субрахунки 371 і 681. У такому випадку видані та одержані аванси можна відносити безпосередньо на рахунки 63 і 36 відповідно.

Приклад 1.

Одержано аванс від покупця в сумі 20 000 грн: дебет рахунку 31 і кредит рахунку 36; в рахунок авансу відвантажено продукцію покупцю в сумі 30 000 грн: дебет рахунку 36 і кредит рахунку 70 "Доходи від реалізації".

Якщо такі записи відбулися в одному звітному періоді, то ми виводимо залишок у звичайному порядку, який буде за дебетом рахунку 36 в сумі 10 000 грн (30 000 - 20 000 = 10 000). Він відображається в активі балансу у складі дебіторської заборгованості.

Якщо одержаний аванс від покупця залишиться непогашеним протягом звітного періоду, то це буде залишок за кредитом рахунку 36. Але ж рахунок 36 активний. Тому умовно можна вважати кредитовий залишок авансом одержаним, який відображається за відповідною статтею пасиву балансу. Аналогічно можна чинити і з виданими авансами.

Приклад 2.

Видано аванс постачальнику в сумі 10 000 грн: дебет рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і кредит рахунку 31; одержано від постачальника товари на 10 000 грн: дебет рахунку 28 "Товари" І кредит рахунку 63. Якщо такі записи відбулися в одному звітному періоді, то залишку заборгованості за рахунком 63 не буде і відповідно не буде відображень у балансі. Якщо аванс перерахований, а товар не одержаний, то у такому випадку виявиться залишок за дебетом рахунку 63. Рахунок 63 пасивний, але якщо за ним дебетовий залишок, то це і буде відповідна сума виданого авансу, яку потрібно відобразити в активі балансу.

Такий порядок дозволяє зосередити на одному рахунку 36 розрахунки з покупцями, а на іншому рахунку 63 - розрахунки з постачальниками, і не залучати для цього субрахунки 681 "Розрахунки за авансами одержаними" і 371 "Розрахунки за виданими авансами", що значно спрощує облікову роботу і покращує контроль за станом розрахунків.

Нараховані дивіденди, відсотки, роялті тощо, які підлягають отриманню, обліковують на субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами". У разі нарахування дивідендів, відсотків, роялті та інших доходів від фінансової діяльності запис роблять за дебетом субрахунку 373 і за кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи". Зокрема, кредитують субрахунки:

731 "Дивіденди одержані" - нараховані дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними;

732 "Відсотки одержані" - нарахований дохід у вигляді відсотків за отриманими процентними векселями, нарахована винагорода за здані у фінансову оренду необоротні активи; нараховані відсотки за кредитом, виданим члену кредитної спілки;

733 "Інші доходи від фінансових операцій" - нараховані інші доходи від фінансової діяльності. При одержанні грошей - дебет рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках" і кредит рахунку 37 (відповідні субрахунки).

Аналітичний облік за рахунком 37 забезпечують окремо за кожною юридичною та фізичною особами, з якими здійснюються розрахунки.

4.6. Облік розрахунків за претензіями
4.7. Облік розрахунків з іншими дебіторами
4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів
4.9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4.10. Облік розрахунків векселями
4.11. Визнання та види зобов'язань
4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru