Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Соціальноспрямовані молодіжні організації

Виникнення громадських молодіжних організацій соціального спрямування зумовлене соціальними проблемами у сучасному українському суспільстві: соціально-правовою незахищеністю, необхідністю самостійного пошуку засобів до існування, нестабільністю, незатребуваністю на ринку праці, важкодоступністю професійної освіти, власного житла і якісної медичної допомоги та ін. Соціальну спрямованість молодіжних організацій розглядають як форму добровільної благодійної діяльності суб'єктів соціальних відносин в інтересах і на благо особи, суспільства та держави, зорієнтовану на конструювання нової соціальної реальності і основану на ідеях гуманізму, милосердя, соціально-педагогічного захисту.

Серед основних завдань молодіжних організацій цього типу - орієнтування молодого покоління на загальнолюдські цінності, працю, освіту і захист навколишнього середовища; створення умов для реалізації та актуалізації творчого потенціалу дітей і молоді в різних соціальних і професійних ролях з метою подолання кризових ситуацій; підтримка соціально незахищених груп населення та установ соціальної сфери; захист прав дітей, підлітків, молоді; розроблення та реалізація соціально спрямованих проектів і програм та ін.

Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва "Альтернатива-В". Вона створена з метою підтримки співпраці молодіжних організацій, залучення молодих українців до програм у галузі освіти, культури, екології, захисту історичного надбання та допомоги соціально незахищеним верствам населення. Асоціація покликана сприяти взаєморозумінню, налагодженню дружніх відносин між молоддю різних країн; залучати молодь до розв'язання суспільних проблем, виховувати активну громадянську позицію, брати участь у міжнародних акціях, спрямованих на розвиток молодіжного і студентського руху в Україні та його інтеграцію у світовий молодіжний рух; поширювати ідеї молодіжного волонтерського руху серед національних та міжнародних громадських організацій; підтримувати місцеві ініціативи.

Для реалізації своїх завдань "Альтернатива-В" застосовує такі форми роботи: міжнародні молодіжні табори на території України; міжнародні волонтерські короткострокові (від 2 тижнів до 3 місяців) і довгострокові (3-12 місяців) молодіжні обміни; міжнародні зустрічі, семінари, конференції, тренінги; координація програми набору вожатих і технічного персоналу для дитячих таборів відпочинку у США.

Організація реалізує низку важливих соціальних проектів: щорічні акції, спрямовані на поширення ідей волонтерства як важливого ресурсу розв'язання соціальних проблем місцевого населення, популяризації традицій благодійності та підвищення соціальної відповідальності бізнесу (" Весняний тиждень добра ", " Осінній тиждень добра", "Волонтерування у місцевих соціальних установах", "Добрий вчинок"); профілактика ВІЛ/ СНІДу серед молоді; соціально-психологічна підготовка засуджених до звільнення та їх ресоціалізація тощо.

ВМГО а Молодь проти злочинності і наркомани". Метою діяльності цієї організації є антинаркогенне виховання і запобігання злочинності у середовищі неповнолітніх.

Форми роботи охоплюють: спеціалізовані консультаційні служби, центри психосоціальної реабілітації і ресоціалізації молодих наркоманів, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; профілактичні заходи; підготовка фахівців для роботи з дітьми, підлітками і молодими людьми "групиризику".

Організація об'єднує молодих практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, психіатрів, психотерапевтів, наркологів, соціологів, студентів, які бажають взяти участь у наданні допомоги представникам "групи ризику". Так, у 2001 р. було створено "Центрре соціалізації наркозалежної молоді", при якому відкрито денний стаціонар, діють філії в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові.

Організація впроваджує комплексну програму профілактики наркоманії серед молоді, ресоціалізації наркозалежних та членів їх родин.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів-інвалідів "Гаудеамус". Основною метою її діяльності є задоволення та захист законних соціальних, культурних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності в галузі навчання, працевлаштування та розвитку молодіжного підприємництва студентів з інвалідністю. Основними завданнями є: сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, молодіжних регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального становища студентів та молоді з інвалідністю; сприяння поліпшенню умов навчання, професійної підготовки, освіти, праці, соціальної адаптації та інтеграції інвалідів; вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі освіти, працевлаштування, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів; сприяння впровадженню новітніх освітніх методів і технологій, спеціальних засобів, що полегшують навчання та працевлаштування молоді з інвалідністю (дистанційна освіта, технічна підтримка, педагогічні технології тощо); сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з числа інвалідів, а також розвитку освіти, культури, спорту; організація стажувань, практики, змагань та фестивалів молоді з інвалідністю на базі міжнародних і вітчизняних навчальних закладів України, сприяння в організації наукових та соціологічних досліджень з питань інвалідності; допомога у працевлаштуванні та кар'єрному зростанні інвалідів; сприяння створенню для студентів-інвалідів рівних з іншими громадянами можливостей брати участь у всіх сферах життя.

Аналіз сучасного українського молодіжного руху свідчить як про спільні ознаки, так і про суттєві відмінності в діяльності різних громадських молодіжних організацій, формах і методах їхньої роботи, кількісному складі, популярності і поширеності в окремих регіонах. Кожні кілька років молодіжний рух змінює своє обличчя, привносячи нові тенденції, ідеї, підходи до розв'язання актуальних молодіжних проблем. З огляду на це фахівцям (зокрема, соціальним педагогам) для налагодження ефективної взаємодії з громадськими молодіжними організаціями важливо орієнтуватися в сучасному спектрі різноманітних громадських молодіжних організацій та специфіці їхньої діяльності.

6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.2. Соціально-педагогічна діагностика в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.4. Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації
6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації
6.6. Допомога керівництву організації у розробленні та реалізації програм і проектів
6.7. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами
6.8. Сприяння формуванню колективу організації
7. Інноваційні технології діяльності громадських організацій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru