Рекреаційна географія - Масляк П.О. - Додаток 2 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002—2010 роки"

від 29 квітня 2002р. № 583 (Витяг)

За цією програмою передбачається здійснення таких заходів у сфері рекреації і туризму:

Державне регулювання туризму

1. Забезпечення удосконалення структури управління у туристичній галузі на державному та регіональному рівні, координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з цього питання.

2. Розроблення регіональних і галузевих планів заходів з приватизації підприємств туристичної галузі із збереженням профілю діяльності.

3. Проведення аналізу діяльності суб'єктів туристичної діяльності та розроблення за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг. Удосконалення єдиної статистичної звітності у туристичній галузі з урахуванням світового досвіду.

4. Створення умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі.

5. Розроблення заходів щодо державної підтримки організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків і молоді.

6. Розроблення і впровадження механізмів залучення та розподілу позабюджетних коштів, призначених для виконання Програми.

Розвиток матеріальної бази туризму

7. Проведення інвентаризації об'єктів туристичної інфраструктури.

8. Створення і ведення Державного автоматизованого реєстру підприємств туристично-рекреаційного комплексу.

9. Забезпечення розташування об'єктів туристичної інфраструктури відповідно до схем планування території України.

10. Розроблення регіональних програм будівництва, реконструкції та модернізації матеріальної бази туристично-рекреаційного комплексу з рахуванням пріоритетного залучення до їх виконання суб'єктів підприємництва.

11. Розроблення і виконання проекту інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

12. Розроблення і виконання комплексних програм розвитку туристичних центрів України.

13. Створення матеріально-технічної бази державних аварійно-рятувальних служб з метою забезпечення безпеки туристів у регіонах з найбільш потужними туристично-рекреаційним потенціалом.

Використання рекреаційних ресурсів

та культурної спадщини для розвитку туризму

14. Створення та ведення Державного кадастру рекреаційних ресурсів туризму.

15. Проведення інвентаризації та оцінки природних та історико-культурних ресурсів.

16. Проведення досліджень експлуатаційних запасів мінеральних вод і лікувальних грязей, їх бальнеологічної оцінки.

17. Установлення межі охоронних зон усіх видів об'єктів природно-заповідного фонду та необхідних резервованих територій для розвитку курортів, рекреаційного комплексу та туризму.

18. Обґрунтування спеціалізації рекреаційних територій.

19. Розроблення методики та визначення норм максимально допустимого антропогенного навантаження у межах рекреаційних територій.

20. Підготовка проектів створення соціальної та господарської інфраструктури природно-заповідних територій та об'єктів, які використовуються для провадження туристичної діяльності.

21. Розроблення механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму.

22. Виконання робіт з відновлення ландшафтів та поліпшення упорядкування рекреаційних територій.

23. Удосконалення системи екологічної освіти населення.

24. Створення сприятливих умов, відповідної інфраструктури та нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, мисливського та рибальського, підводного, релігійного, спортивно-оздоровчого, яхтового, круїзного та інших.

Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі

25. Здійснення заходів щодо удосконалення і подальшого розвитку системи освіти для підготовки спеціалістів туристичної галузі.

26. Розроблення проекту концепції підготовки працівників туристичної галузі.

27. Доповнення Класифікатора професій ДК003-95 професіями у туристичній галузі.

28. Подання в установленому порядку пропозицій щодо введення у навчальних закладах напрямку "Туризм", "Готельне господарство" та наукової спеціальності "Теорія та методика професійної освіти (туризм)".

29. Запровадження нових форм післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі.

30. Створення наукового центру розвитку туризму.

31. Розроблення методологічних засад удосконалення статистики з питань туризму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду інших країн.

32. Проведення досліджень з питань розвитку туризму, підготовка рішень про пріоритетність розвитку та фінансування проектів у туристичній галузі.

33. Проведення науково-дослідних робіт з виділення в сільській місцевості ареалів поетапного реформування територій для організації туризму.

34. Дослідження існуючих потоків і попиту на послуги в'їзного, виїзного, транзитного і внутрішнього туризму, в тому числі за регіонами і об'єктами, та розроблення відповідних прогнозів їх розвитку.

35. Розроблення методики відбору кращих інноваційних проектів у туристичній галузі та проведення щорічного конкурсу з метою надання їм державної підтримки.

36. Створення інформаційно-бібліографічного центру а питань туризму.

Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, поліпшення іміджу України на міжнародній арені

37. Створення мережі спеціалізованих центрів туристичної інформації у регіонах України.

38. Створення єдиної інформаційної системи з повним банком даних про послуги, що надаються туристичними підприємствами, маршрути, об'єкти, заклади розміщення- туристів,- ціни, транспортне забезпечення та інші послуги.

39. Запровадження електронного маркетингу в туристичній галузі, у тому числі системи пропагування і реклами туристичних і рекреаційних можливостей України.

40. Створення та постійне оновлення інформаційного банку даних про інвестиційні проекти в туристичній галузі.

41. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення пріоритетних міжнародних ринків для національного туристичного продукту.

42. Створення мережі туристичних представництв за кордоном з метою рекламування національного туристичного продукту.

43. Проведення в Україні міжнародних спеціалізованих симпозіумів, семінарів, конференцій, салонів та виставок — ярмарків із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, а також участь у відповідних заходах за кордоном.

44. Затвердження туристичної символіки України, створення високоякісної рекламної продукції та проведення рекламних кампаній національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку.

45. Розроблення карт, схем туристичних об'єктів і схем розміщення пунктів сервісу в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

46. Розроблення проектів:

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм".

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про концесії".

Туристичного кодексу України.

47. Гармонізація нормативно-правової бази туризму з міжнародним законодавством.

48. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо розвитку в'їзного і внутрішнього туризму".

49. Підготовка пропозицій щодо удосконалення порядку ліцензування та сертифікації послуг, що надаються туристам юридичними і фізичними особами на території України.

50. Розроблення і впровадження національних стандартів термінів та визначень туристичних послуг, класифікації та вимог до засобів розміщення туристів, гармонізованих з міжнародними стандартами.

51. Внесення змін до Державного класифікатора 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" щодо визначення туризму як окремого виду економічної діяльності.

52. Законодавче закріплення функціонального розподілу особливо цінних рекреаційних територій в Україні.

53. Вдосконалення нормативно-правової бази з метою залучення до розвитку туристичної індустрії підприємств малого бізнесу та приватного сектору, особливо в сільській місцевості.

54. Розроблення організаційних і правових заходів та технічних вимог до безпеки у туристичній галузі.

55. Розроблення Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Додаток З Виставкова діяльність

Показник

2005 р.

2006 р.

Кількість проведених виставкових заходів" усього

1094

1107

3 них: виставки

572

566

ярмарки

522

541

Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. кв. м

1231,1

1 539,6

Загальна виставкова площа виставкових центрів, тис. кв. м

202,6

209,6

Кількість учасників виставкових заходів

66 376

74 082

із них — іноземних

3 571

3 862

Кількість відвідувачів виставкових заходів, тис. осіб

9 834

11891

Додаток 4 Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р.

Країна

Загальна кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну

Із них зі службовою,

ДІЛОВОЮ,

дипломатичною метою

1

2

3

Всього

18 935 775

1011230

У тому числі з країн:

Афганістан

753

120

Албанія

408

177

Алжир

544

154

Ангола

112

49

Азербайджан

59 628

5 022

Аргентина

1034

296

Австралія

5 412

1210

Австрія

25 765

10314

Бахрейн

330

34

Бангладеш

226

82

Вірменія

43 561

2 349

Бельгія

10 323

3 907

Боснія та Герцеговина

1169

705

Бразилія

1353

512

Болгарія

15 885

7 021

Продовження таблиці

1

2

3

Білорусь

2 127 250

53 811

Камерун

237

66

Канада

23 795

3 268

Кабо-Верде

682

1

Шрі-Ланка

167

84

Чилі

203

77

Китай

15 458

8 584

Тайвань, провінція Китаю

631

220

Колумбія

125

49

Конго

180

81

Коста-Рика

176

80

Хорватія

2 757

1479

Куба

663

279

Кіпр

3129

583

Чехія

45 548

13 053

Данія

9 655

3 738

Еквадор

201

69

Ефіопія

116

38

Естонія

17 361

4263

Фінляндія

6 404

3 050

Франція

42 840

12 939

Габон

492

6

Грузія

40240

6120

Палестинська територія

581

69

Німеччина

21437

36 916

Гана

298

76

Продовження таблиці

1

2

3

Греція

14 827

4175

Угорщина

1159 711

32426

Ісландія

482

195

Індія

6 821

2953

Індонезія

243

165

Іран

6 584

2 390

Ірак

1222

272

Ірландія

4 645

1341

Ізраїль

53032

7989

Італія

63 337

13 901

Японія

6 833

2 928

Казахстан

36163

4 903

Йорданія

4 390

522

Кенія

172

39

Корейська Народно-Демократична Республіка

1380

799

Корея, республіка

3809

2164

Кувейт

1436

84

Киргизстан

7 351

754

Ліван

4 037

654

Латвія

33 582

7 827

Лівія

2 855

378

Литва

46 624

12 354

Люксембург

747

190

Малайзія

2 316

350

Продовження таблиці

1

2

3

Мальта

307

78

Маврикій

195

28

Мексика

922

240

Монголія

2 881

2 056

Молдова

3 056 433

116 260

Марокко

1448

197

Непал

125

41

Нідерланди

24 886

8 218

Нова Зеландія

604

209

Нігерія

1139

257

Шуе

417

14

Норвегія

6 689

1819

Пакистан

1 343

611

Перу

302

121

Філіппіни

292

195

Польща

3 979 453

156 767

Португалія

2 489

589

Румунія

349 094

19 036

Росія

6 429 264

280 789

Саудівська Аравія

1076

254

Сінгапур

391

162

Словаччина

506 045

51 210

В'єтнам

4146

619

Словенія

4847

2 098

Південна Африка

1027

466

Іспанія 12 589

2 672

Закінчення таблиці

1

2

3

Судан

387

114

Швеція

13 926

4 724

Швейцарія

12 533

3 243

Сирійська

Арабська

Республіка

4 692

932

Таджикистан

11747

571

Таїланд

428

109

Додаток 5 Характеристика антарктичного туризму

Додаток З Виставкова діяльність
Додаток 4 Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р.
Додаток 5 Характеристика антарктичного туризму
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Передмова
1. Історія розвитку закладів ресторанного господарства
1.1. Виникнення перших закладів харчування
1.2. Розвиток кулінарного мистецтва
1.3. Виникнення нових закладів харчування у XVI - на початку ХХ ст.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru