Сучасні різновиди туризму - Кляп М.П. - Умови, що визначають поведінку людини

Плюралістичні теорії, на відміну від розглянутих раніше моністичних, виходять з основного положення, що пояснити поведінку людини можна лише за допомогою багатьох умов і факторів.

Справді, людина є матеріальною масою і через це підпорядковується законам неорганічного світу - фізики, хімії. Далі, як організм, вона та її поведінка підпорядковані біологічним силам, від яких залежить життя і поведінка всякого організму. Нарешті, людина живе в суспільстві інших людей, вона наділена психікою і свідомістю, що зумовлює залежність поведінки від психічних і соціальних законів.

Сукупність цих сил, факторів або подразників, за термінологією П.О. Сорокіна, слід розглядати як такі, що визначають діяльність людей.

Розуміючи з'ясування причин, що визначають характер поведінки окремих осіб і цілих соціальних груп, як одне з важливих завдань соціології, П.О. Сорокін стосовно окремих людей визначає його так: "сформулювати ряд теорем, що вказують на причинний зв'язок між певними вчинками людини як наслідками і певними умовами чи причинами цих вчинків". Іншими словами, завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, від яких умов залежить поведінка людини і які сили (умови) впливають на цю поведінку, які ефекти вони в ній викликають.

Отже, соціологія туризму покликана досліджувати залежності туристичної поведінки людини від сукупності цих умов, що уможливить використання цих залежностей і вплив на них.

Умови, що визначають поведінку людини

Сукупність умов, що визначають поведінку людини, незважаючи на їх численність, можна звести до невеликої кількості певних груп, або до "основних розрядів" сил або "факторів":

o космічних (фізико-хімічних);

o біологічних;

o соціально-психічних.

Переходячи до розгляду кожного розряду сил стосовно туристичної поведінки, почнемо з умов космічного порядку. Під цими умовами розуміють усі сили і явища мертвої природи, що вивчаються фізико-хімічними науками. Вони можуть бути простими або складними.

До простих космічних сил - подразників - належать світло, звук, теплота, колір, вологість, електрика та ін. До складних космічних сил ці самі подразники входять у вигляді різних поєднань: клімат місця подорожі, його гористість або рівнинність, розподіл води і суші, порізаність певного місця річками, склад і характер ґрунту, зміна пір року, чергування дня і ночі та ін.

Сукупність простих і складних космічних умов утворює космічне середовище, яке оточує як окрему людину, так і населення території з усіх боків. Люди занурені в таке середовище, воно схоже на "пелюшки, що обкутують їх з усіх боків". Середовище постійно впливає на людей, з нього безперервно йдуть "поштовхи", які нас подразнюють і змушують реагувати на ці подразнення, тобто діяти, вести себе певним чином. "Яким буде це середовище, такою буде поведінка і все життя спільноти на цій території". Ця загальна залежність розкривається в кількох теоремах, що можна застосувати для пояснення туристичної поведінки:

1. Космічне середовище як сукупність природних умов є фактором, що визначає поведінку людини, уклад і хід суспільного життя на території, до якої здійснюється подорож. Іншими словами, і поведінка окремих людей, і життя, заняття, долі спільнот, організацій або груп людей залежать від природних умов. Природні умови кожного суспільства і кожного регіону накладають могутній відбиток на все його життя. Ця залежність проявляється у туризмі у двох аспектах: по-перше, знання космічних умов територій, куди здійснюється туристична подорож допомагає краще зрозуміти людей, що там проживають, їх характер, звичаї, традиції; по-друге, ці знання дають змогу певною мірою прогнозувати впливи місцевих природних умов на самих туристів, застерігати їх від тих чи інших небезпек та ризиків.

2. Звичайно, вплив космічного середовища не абсолютний, оскільки є також інші сили й умови, які дають змогу людині зменшувати свою залежність від природи, звільнятися від деспотизму космічних подразників. Такими, що звільняють, силами е біологічні та соціально-психічні. Ступінь залежності поведінки людей і суспільного життя територіальних спільнот від космічного середовища обернено пропорційний кількості і якості соціально-психічних сил, що є в розпорядженні цієї групи.

3. Якщо в якій-небудь спільноті її залежність від одних і тих самих космічних умов підвищується - це певна ознака збіднення цієї спільноти соціально-психологічними силами, що залежать насамперед від ступеня розвиненості людей і груп у суспільстві, від рівня його освіченості та духовності.

Звертає на себе увагу попередження П.О. Сорокіна до сучасників і нащадків: революції, війни, соціальні конфлікти призводять до розтрати соціально-психічних сил, що є найвеличезнішою скарбницею з усіх багатств світу. Розтрачуючи сили у взаємній боротьбі, люди потрапляють у рабство до природи. "Якщо й далі хід подій відбуватиметься так само, якщо миру не настане, від цього рабства ... нас не врятують жодні декрети і конституції".

Отже, не дивно, що сучасні території, де ведуться бойові дії, є мало придатними для туристичних маршрутів не лише через небезпеку "фронтових територій", але й через неможливість забезпечити більш-менш цивілізовані умови перебування там туристичних груп, здолати зростаючу залежність поведінки людей від космічних сил.

Основні біологічні фактори туристичної поведінки
3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини
Потреби туриста
Мотиви туризму
3.4. Модель туристичної поведінки
Теорії щодо поведінки людини-туриста
Розділ 4. Туристична діяльність
4.1. Туристична діяльність
Соціальна активність
Людська діяльність
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru