Туристичне країнознавство. Європа - Мальська М.П. - Державні кордони, їхня характеристика

Державні кордони - це політична й економічна межа, лімітована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі. На відміну від багатьох інших соціальних кордонів, що відрізняються значною рухливістю, державний кордон є стійким і чітко фіксованим. Давня Греція дала нам перший приклад фіксації кордонів, коли була поставлена прикордонна колона між Пелопоннесом і Аттикою. Проте навіть у XIX ст. в Європі державних кордонів нерідко не було. Вивчення стійкості державних кордонів пов'язане з аналізом історичного розвитку держави. На Ближньому і Середньому Сході, в Африці та Латинській Америці існує багато неурегульованих територіальних питань, що найчастіше переходять у кровопролитні військові конфлікти.

Ґрунтуючись на походженні й тривалості існування державних кордонів, їх можна поділити на дві категорії: антецедентні та субсеквентні. Кордони передують остаточному заселенню і розвитку тих регіонів, які вони оточують. Прикладом такого типу кордонів є кордон між Канадою і США, який провели в період 1782-1846 рр., по 49-й паралелі, яка розділяла мало заселені території. Субсеквентні кордони протилежні антецедентним у тому, що їх проводять після заселення території. Прикладом є кордони між європейськими країнами.

Є два основних етапи встановлення державного кордону - делімітація і демаркація. Делімітація - це визначення (за згодою між урядами сусідніх держав) загального напряму проходження державного кордону і нанесення його на географічну карту. Демаркація - це проведення лінії державного кордону на місцевості та позначення її відповідними прикордонними знаками. Робота з демаркації полягає в перенесені на місцевість результатів делімітації державного кордону.

У міжнародних відносинах XIX ст. розрізнялися природні та штучні кордони. Природні кордони пов'язані з природними рубежами, що створюють сприятливі умови для розвитку держави і його оборони (гори, ріки і т. д.). Штучні кордони пов'язані зі створенням ліній військово-інженерних укріплень, що розділяють державні території. Яскравим прикладом штучних кордонів є Велика китайська стіна.

Інша концепція кордонів у XIX ст. - теорія етнічних чи мовних меж, пропонувалося проведення кордонів згідно з перевагою тієї чи іншої мови. Під час проведення сучасних державних кордонів етнічна ознака відіграла дуже важливу роль. На Версальській мирній конференції у процесі вирішення суперечливих прикордонних питань широко використовувався принцип встановлення державних кордонів згідно з етнічними межами. Цим принципом керувалися в 1948 р., коли проводили кордон між Пакистаном та Індією.

Без чітко визначених і добре позначених на місцевості кордонів держава не може забезпечити своє суверенне право на організацію власної соціально-економічної системи. Державний кордон є лінією і вертикальною поверхнею, що проходить по цій лінії, які визначають межі територій країн на суші та воді, в надрах, в межах повітряного простору.

Державний кордон на сухопутних ділянках, а також у місцях, де він перетинає стоячі або проточні води, проходить, звичайно, по прямій або по характерних лініях рельєфу, природних і штучних контурах місцевості від однієї точки повороту до наступної (Додаток 2).

Державний кордон на водних ділянках проходить:

> на судноплавних річках - серединою головного фарватеру або тальвегу річки;

^ на несудноплавних річках - по їх середині або по середині головного рукава річки;

^ на озерах та інших водоймищах, звичайно, по прямій лінії, що з'єднує виходи державного кордону до берегів озера або іншого водоймища, чи згідно з державними документами;

> на меліоративних каналах - по середині каналу або по одному з берегів, залежно від належності каналів або меліоративної системи;

^ острови на прикордонних річках, озерах та інших водоймищах територіально належать тій або іншій договірній стороні, залежно від їхнього розташування щодо державного кордону.

Кордони проводяться двома способами:

^ прикордонну лінію проводять між двома точками, у разі цього уваги на природні та історичні рубежі не звертають. Прикладом цього є кордони між штатами США, між Канадою і США. Цю межу називають геометричною;

^ прикордонну лінію проводять по меридіанах і паралелях. Прикладом є кордон між Північною і Південною Кореєю, встановлений по 38 паралелі, він називається астрономічним.

Крім зовнішніх державних кордонів, у кожної країни є внутрішні кордони. Вони поділяються на фізичні та соціальні. До фізичних кордонів належать різного роду природні межі: орографічні, ландшафтні та інші. Вони визначають ступінь розмаїтості (мозаїчність) середовища, в якому розвивається суспільна діяльність. До соціальних кордонів належать межі економічних і адміністративних регіонів. Їх встановлює держава для вирішення визначених соціально-економічних завдань. Це можуть бути межі пріоритетних зон, наприклад, для капітальних вкладень, кордони поясів цін, кордони депресивних районів і т. д.

Конфігурація - форма території країни, що визначається її кордонами. Вивчення параметрів території має визначене теоретико-методологічне значення, дозволяє формувати просторове уявлення про країну. Практичне значення конфігурації є досить важливе. Особливості конфігурації впливають на зовнішні та внутрішні зв'язки, параметри інфраструктури, розташування політико-адміністративних і промислових центрів, розміщення продуктивних сил, туристичні ресурси, а загалом - на всю галузь туризму.

Важливу роль у країнознавстві відіграє вивчення природних ресурсів і умов, а також природного середовища. Природні ресурси - це компонента природи, що на цьому рівні розвитку продуктивних сил використовується як засіб виробництва (предметів і засобів праці) і предмет споживання. Природні ресурси можуть використовуватися як: засоби праці (земля, водні шляхи, вода для зрошення); джерел енергії (паливні копалини, енергія водних потоків і вітру); сировини і матеріалів (мінеральна сировина, лісові запаси); предметів споживання (дикоростучі плоди, промислова фауна, питна вода); об'єктів для рекреації і туризму (гори, ліси, моря, ріки, озера та їхні узбережжя).

Природні ресурси завжди були основою розвитку туризму, їх варто розглядати як ресурси, що активно використовуються для збереження чи підтримки здоров'я індивідуума. До них можна віднести як окремі компоненти природи, так і весь природний комплекс. Природні ресурси оцінюють залежно від їхнього рекреаційного або туристичного потенціалу. Ступінь використання природних ресурсів може бути різним і залежить від спеціалізації регіону. Класифікуючи природні ресурси, доцільно враховувати як їх природне походження, так і економічне значення для туризму.

За походженням виокремлюють дві групи природних ресурсів: фізичні, до яких належать компоненти неживої природи (геологічні, кліматичні, гідрологічні, термальні); біологічні - жива природа (ґрунтові ресурси, флора і фауна). За видами рекреаційного використання: мінеральні води, грязі, ванни, солярії, ліси. За швидкістю вичерпання ресурсів: вичерпні природні ресурси, тобто ті, кількість яких швидко зменшується в міру видобутку чи вилучення з природного середовища. Вони, своєю чергою, поділяються на відновлювальні (чистий відпочинок, прісна вода, родючий ґрунт, рослинність, тваринний світ) і невідновлювальні (мінеральні). За можливістю самовідновлення і культивування: відновлювані ресурси, до яких можна зарахувати ліс, хоча період його відновлення дуже довгий - 50 років.

З природних рекреаційних ресурсів можна виокремити бальнеологічні, фітолікувальні, ландшафтні, кліматичні, пляжні ресурси та спелеоресурси.

Бальнеологічні ресурси - природні лікувальні речовини, що використовуються для немедикаментозного лікування на курортах і в позакурортних умовах. Ці ресурси беруть участь в основному процесі суспільного виробництва - неперервному відтворенні фізичних сил і розумових здібностей людини, психічного тонусу, відновленні та підвищенні кваліфікації працівників, зростанні їхнього загальноосвітнього та фахового рівнів.

До бальнеологічних ресурсів належать лікувальні мінеральні води та пелоїди (грязі). Основними природними лікувальними ресурсами є ті, що безпосередньо використовуються у бальнеолікуванні, визначають його санаторно-курортну спеціалізацію і профілізацію: питні та купальні води, лікувальні грязі та озокерит. До них належать також лікувальний клімат, різноманітні природні водойми та мальовничі ландшафти, які сприяють оздоровленню та гартуванню тих, хто одужує після хвороби.

Фітолікувальні ресурси обмежуються параметрами рекреаційного використання лісів, їхніми водоохоронно-захисними властивостями, цілющим впливом на організм людини і сприятливим санітарно-гігієнічним фоном для лікування, відпочинку, туризму. Лісова тиша сприятливо впливає на психіку людини. Ліс стимулює творчі можливості, активно впливає на емоційну сферу, відновлює порушену рівновагу між людиною та довкіллям. Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах: північному, що представлений хвойними і мішаними лісами Євразії і Північної Америки, та південному, який охоплює ліси екваторіального та тропічного поясів.

Серед ландшафтних рекреаційних ресурсів особливе місце посідають гори. Розмаїття природних ландшафтів, наявність екстремальних сприятливих і комфортних умов створюють передумови для розвитку різних видів рекреаційної діяльності - від спортивних до санаторно-лікувальних.

Найпривабливішими для туристів гірськими регіонами світу, що вирізняються мальовничими ландшафтами, чистим повітрям і незагосподарованими просторами, є Альпійські території Швейцарії, Австрії, Франції, Італії, американські Кордильєри, гірські райони Скандинавських країн, Карпати. Сьогодні лише Альпійський макрорегіон щорічно відвідує близько 150 млн осіб.

Пляжні ресурси становлять вагому частку серед усіх рекреаційних ресурсів. Понад 55 % рекреантів світу так чи інакше пов'язують свій відпочинок і оздоровлення з перебуванням біля води (приаквальні курорти, будинки відпочинку, круїзи тощо), де на людський організм діє комплекс оздоровлюючих чинників, пов'язаних зі стихією моря.

Найпривабливішими та найпопулярнішими світовими пляжними місцевостями є узбережжя Франції - від Тулона до Монако. В останні десятиріччя усе популярнішими стають прибережні території півдня Італії, півдня і сходу Іспанії, Сардинія, Балеарські і Канарські острови, Мальта, узбережжя Адріатики (Хорватія). Не втратили своєї привабливості причорноморські береги Болгарії (Золоті Піски), Румунії, Південного берега Криму.

Печери - підземні порожнини, іноді дуже великих розмірів, що утворюються в легкорозчинних осадових породах (вапняку, кам'яній солі, гіпсі) в результаті діяльності підземних вод (карстові печери). Найбільшою на землі печерою вважається Мамонтова печера у США. Вона складається з низки сталактитових залів і коридорів, а загальна довжина її ходів перевищує 530 км. Найглибшими карстовими печерами світу вважаються П'єр-Сен-Мартен (глибина 1171 м) і Берже (1141 м) у Франції.

Країнознавство - комплексна наука, яка застосовує міждисциплінарний підхід до вивчення території, її історії, архітектурної спадщини та рекреаційних ресурсів, що особливо важливі для спеціальностей туристичної галузі.

Розділ 2. Туризм у країнах Європи
Австрія
Андорра
Бельгія
Болгарія
Велика Британія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru