Банківська справа

Банківська справа


Банківські операції - Коцовська P.P.

Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції». У посібнику подано типову програму дисципліни, порядок створення банківських установ, методику здійснення пасивних, активних, касово-розрахункових банківських операцій. Викладено аналіз прибутковості та фінансової стійкості банків. Короткий виклад матеріалу супроводжується списком рекомендованої літератури, глосарієм, запитаннями та практичними завданнями, тестами для перевірки знань, темами рефератів.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, банківських працівників, широкого кола читачів.

Банківські операції - Ковальчук К.Ф.

Містить основні теми програми дисципліни "Банківські операції", наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.030508 - фінанси та кредит.

Банківські операції - Васюренко O.B.

У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу та України, організаційну будову, функції й операції Національного банку України, сутність і види банків та банківських операцій. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування комерційних банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, сутність та види конверсійних операцій банків на валютному ринку, механізм управління валютною позицією банку. Особлива увага приділяється аналізу новітніх підходів до здійснення банківських операцій. Шосте видання посібника перероблене і доповнене.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської системи.

Банківський нагляд - Васюренко O.B.

У підручнику висвітлено теоретичні засади організації системи банківського нагляду відповідно до Базельських принципів ефективного банківського нагляду та практичні аспекти організації банківського нагляду в Україні. Розглядаються особливості проведення вступного контролю при реєстрації банків та ліцензуванні банківської діяльності, здійснення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків та поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків, впровадження банківського нагляду на основі оцінювання ризиків, застосування заходів впливу до порушників банківського законодавства, проведення реорганізації банків.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської справи, всіх, хто цікавиться проблемами банківського регулювання та нагляду.

Банківський маркетинг - Романенко Л.Ф.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу "Маркетингу Ланках" для студентів, опановуючих магістерську підготовку, та практичних працівників банківської сфери.

Значну увагу приділено методології банківського маркетингу, класифікації банківських продуктів, особливостям проведення маркетингових досліджень в банківській сфері, стратегії розвитку комерційного банку та контролю маркетингової діяльності, а також розробці товарної, ціпової, комунікаційної та збутової політики банків.

Підручник містить контрольні запитання, завдання для самостійної роботи студентів, кейси, методичні вказівки до їх виконання. Рекомендований для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського маркетингу.

Банківський маркетинг - Лютий І.О.

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон'юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов'язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів.

Банківське кредитування - Владичин У.В.

У навчальному посібнику досліджено теорію і практику проведення кредитної діяльності банками України, а також особливості здійснення контролю за банківським кредитуванням. Визначено роль банківського кредитування у вітчизняній економіці, механізми здійснення кредитних операцій банків, ризики банківської кредитної діяльності та методи управління ними, а також контроль за процесом кредитування у банках.

Дня викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників банківських установ, спеціалістів кредитної сфери, усіх, хто цікавиться особливостями банківського кредитування в Україні та світі.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru