Психологія

Психологія


Психологія сексуальності - Діденко С.В.

Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров'я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих" сексуальних стосунків, сексуальних розладів, дисгармоній, їх профілактики і терапії тощо. З урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання.

Психологія праці - Баклицький І.О.

У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб'єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів психологічних спеціальностей. Може бути корисним психологам-практикам, педагогам, фахівцям у галузі економіки та менеджменту.

Психологія особистості - Столяренко О.Б.

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.

Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В.Й.

Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації.

Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Психологія конфлікту - Долинська Л.В.

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу "Психологія конфлікту" і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних термінів.

Навчальний посібник "Психологія конфлікту" розрахований насамперед на викладачів і студентів педагогічних вузів, які опановують фах "Практична психологія", однак він може принести користь усім, кому небайдужа порушена в ньому проблематика -педагогам, соціальним працівникам, юристам, філософам, економістам та представникам інших професій.

Психологія - Трофімов Ю.Л.

В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Психологія - Русинка Іван

У посібнику послідовно розкриваються основи сучасної психології, розвиток психологічних знань з найдавніших часів до наших днів, пропонується оновлена понятійна система опису змісту і функцій психіки людини. Подаються конкретні рекомендації щодо оптимізації поведінки людини. Посібник написано з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки у галузі психології. Засвоєння матеріалу, наведеного у посібнику, сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності, соціальної мобільності та особистої конкурентоспроможності майбутніх фахівців економічного профілю.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків, широкого кола читачів, які прагнуть самостійно поглибити свої знання з психології.

Психологія - Варій М.Й.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки

Психологічне консультування та корекція - Цимбалюк І. М.

Посібник укладено у відповідності до програми підготовки фахівців із психології у вищих навчальних закладах.

Наведено матеріали для проведення лекційних і практичних занять із курсу "Основи психологічного консультування" за модульно-рейтинговою технологією викладання.

Психология развития и возрастная психология - Кулагина И.Ю.

В учебном пособии по курсу возрастной психологии (психологии развития) отражен полный жизненный цикл, который проходит человек. Рассматриваются возрастные закономерности развития в младенчестве, раннем и дошкольном детстве, младшем школьном и подростковом возрастах, юности, молодости, зрелости и поздней зрелости. Прослежены варианты развития личности в зависимости от ее направленности. Теоретический и фактический материал представлен в традициях психологической школы Л.С. Выготского, АН. Леонтьева, Д.Б. Эльконина.

Пособие адресовано студентам психологических факультетов педагогических институтов и университетов, но может быть полезно и более широкому кругу читателей-школьным учителям, родителям, молодежи, интересующейся психологией.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru