Психологія

Психологія


Конфліктологія - Прибутько П.С.

В посібнику розкриваються основні проблеми навчальної дисципліни конфліктології: сутність конфліктів, структура й динаміка конфліктів, їх типологія, характеристика певних видів конфліктів, особливості управління конфліктами, умови медіації та інше.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто цікавиться теоретичними основами конфліктів.

Конфліктологія - Орлянський B.C.

Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів їх попередження та профілактики. Окремо виділяється лекція з проблеми конфлікту в умовах організації.

Посібник призначається для студентів гуманітарних та економічних дисциплін вищих навчальних закладів. Може бути використаний у системі після вузівської підготовки для самостійного вивчення окремих розділів конфліктології керівниками та спеціалістами різних галузей народного господарства.

Класичні експерименти в психології - Копець Л.

Книга є пропедевтичним підготовчим курсом експериментальної психології і розповідає про найяскравіші відкриття в провідних галузях психології. Розглядаються проблеми і перспективи експериментального методу. Матеріал посібника спрямований на розвиток мотивації до дослідницької діяльності у сфері психології.

Посібник стане у пригоді студентам, викладачам психології та всім, кого цікавлять наукові відкриття.

Історія психології - Жуков С.М.

Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією.

Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна б було назвати: "Забуті та пропущені сторінки історії психології".

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів А практиків психологічного фаху, а також усіх, хто цікавиться психологією.

Інженерна психологія - Трофімов Ю.Л.

У підручнику викладаються основні поняття інженерної психології. Розглядаються особливості функціонування системи "людина - машина", психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора в ній, а також комплекс питань, пов'язаних із проектуванням цієї системи.

Для студентів психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Загальна психологія: Хрестоматія - Скрипченко О.В.

Дане видання є першою хрестоматією з загальної психології, укладеною в Україні. її основою є дослідження українських психологів у галузі проблем загальної психології, радянських психологів-методологів та зарубіжних дослідників, які відображені як в монографічних роботах, так і в окремих статтях. Принцип відбору матеріалу, яким керувалися укладачі, полягає не у виділенні текстів з метою охарактеризувати досягнення психологічної науки, а у виборі матеріалів, які відповідають певним темам типової програми з загальної психологи і доступних для сприймання і аналізу студентами. Отже, цей навчальний посібник має доповнити існуючі підручники з загальної психології І дати можливість викладачам організовувати самостійну роботу студентів над текстами.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Загальна психологія - Скрипченко О.В.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Загальна психологія - Сергєєнкова О.П.

У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.

Загальна психологія - Павелків Р.В.

Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу „Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться психологією.

Загальна психологія - Максименко С.Д.

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru