Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. В. - Стаття 8.1. Гарантії нотаріальної діяльності

Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.

Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його стажиста, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Зазначена стаття розкриває питання державних гарантій нотаріальної діяльності, які включають у себе:

- забезпечення рівних умов доступу до зайняття нотаріальною діяльністю і рівних можливостей її організації і здійснення;

- заборону втручання у нотаріальну діяльність;

- врегулювання порядку здійснення обшуку; виїмки, огляду робочого місця нотаріуса;

- заборону вилучення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, печатки нотаріуса, а також документів, що передані нотаріусу на зберігання.

Таким чином, правовий зв'язок нотаріуса з державою виявляється також у захисті нотаріальної діяльності від протиправних посягань, сприянні нотаріусам у виконанні покладених на них обов'язків тощо.

Забезпечення рівних умов доступу до зайняття нотаріальною діяльністю виявляється у встановленні єдиних вимог для кандидатів на посаду нотаріуса, чіткого регламентування порядку проведення кваліфікаційних іспитів, проведення іспитів на принципі анонімності відповідей тощо. Це дозволяє здійснити відбір кваліфікованих юристів для зайняття нотаріальною діяльністю, ґрунтуючись на принципах незалежності і об'єктивності. Державні гарантії поширюються і на забезпечення здійснення професійної діяльності нотаріусів, зокрема, держава гарантує рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Це виявляється у наданні нотаріусу права вибору нотаріального округу, вибору між приватною нотаріальною діяльністю і роботою на посаді державного нотаріуса, встановленні рівних повноважень всіх нотаріусів України та ін. Вказана гарантія є справедливою також з точки зору доступності нотаріальних послуг для осіб, які звертаються до нотаріуса, і полягає у забезпеченні особі права вибору нотаріуса, за винятком встановлених обмежень (див. коментар до ст. 9 Закону України "Про нотаріат").

У частині 2 ст. 8і Закону України "Про нотаріат" передбачено заборону втручання у професійну діяльність нотаріуса.

Слід звернути увагу на те, що до випадків втручання законодавець відносить:

- вчинення будь-яких дій з метою перешкоджання виконанню нотаріусом професійних обов'язків;

- спонукання його до вчинення неправомірних дій;

- вимагання відомостей, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Разом з тим втручання в нотаріальну діяльність не обмежується вказаними діями. Зокрема, на нашу думку, втручанням у діяльність нотаріуса повинно також визнаватися спонукання нотаріуса до неправомірної бездіяльності, незаконне отримання відомостей, що входять до предмета нотаріальної таємниці (наприклад, викрадення реєстру для реєстрації нотаріальних дій, документів з архіву) тощо. Важливо, що у наведеній статті втручанням у діяльність нотаріуса визнається також вимагання від стажиста чи інших працівників, які перебувають з нотаріусом у трудових відносинах, інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці. Це пояснюється тим, що діяльність стажиста, помічників та інших працівників нотаріуса супроводжує професійну діяльність нотаріуса, але не є самостійною професійною діяльністю. Тому втручання в роботу згаданих осіб є втручанням у нотаріальну діяльність нотаріуса. Необхідно також зазначити, що юридична відповідальність за втручання в нотаріальну діяльність чинним законодавством не встановлена, хоча посилання на неї міститься в положеннях ч. 2 ст. 8і Закону України "Про нотаріат".

Внесення змін до Кримінального кодексу України з цього питання пропонувалося у 2009 році. Так, проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 4100 від 20.02.2009 року було запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України статтею 350' такого змісту:

Втручання в діяльність нотаріуса

1. Втручання в діяльність нотаріуса з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, вчинені особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Цей законопроект не знайшов підтримки законодавця.

Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Обшук - це слідча дія, спрямована на примусове обстеження особи, приміщень, споруд, ділянок місцевості, транспортних засобів, що перебувають у веденні особи, яка обшукується, і членів її сім'ї або будь-якої організації, для відшукання і вилучення приховуваних об'єктів, що мають значення для справи1. Виїмка - це процесуальна дія, спрямована на вилучення в громадян і організацій речових доказів і документів, які мають доказове значення для розслідування2.

Згідно з положеннями ст. 127 Кримінально-процесуального кодексу України при проведенні вказаних слідчих дій обов'язкова присутність не менше двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства.

Відповідно до ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу України обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судці. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді. Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє копію протоколу обшуку прокуророві.

Згідно зі ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого ч. 5 ст. 177 цього Кодексу.

У статті 186 Кримінально-процесуального кодексу встановлено, що при обшуку або виїмці можуть бути вилучені лише предмети і документи, які мають значення для справи. Предмети і документи, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до справи. Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку або виїмки упаковані і опечатані. Копії вилучених документів за клопотанням власника, а також інших осіб, які за законодавством мають право користуватися цими документами, можуть бути надані слідчим під час вилучення документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів цих осіб (за їх згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів органів, що проводять вилучення, та засвідчуються підписом слідчого і завіряються печаткою.

У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів або встановлення їх власника під час вилучення слідчий вносить до протоколу слідчої дії запис про клопотання щодо надання копій документів і в десятиденний строк з дня вилучення документів надає відповідним особам їх копії або виносить вмотивовану постанову про відмову у видачі копій документів, яка може бути оскаржена прокурору або до суду.

Забороняється здійснення виїмки реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, документів, що передані нотаріусу на зберігання, а також печатки нотаріуса. Закон передбачає можливість надання вказаних реєстрів, документів та печатки виключно суду за його вмотивованою постановою для огляду.

Зазначені гарантії нотаріальної діяльності забезпечують належний порядок вчинення нотаріальних дій і виконання інших обов'язків у сфері нотаріальної діяльності уповноваженими особами, захищаючи як законні права та інтереси осіб, що звернулися до нотаріуса чи посадової особи, так і саму уповноважену особу.

Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи
Стаття 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю
Стаття 13. Стажист нотаріуса
Стаття 13.1. Нотаріальний округ
Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність
Стаття 15. Мова нотаріального діловодства
Стаття 16. Об'єднання нотаріусів
ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru