Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В.В. - 7.3.1. Методика проведення внутрішнього аудиту лої істинної системи

У різних компаніях прийняті різні системи показників для оцінки діяльності тієї або іншої ланки системи керування: постачання, виробництва, збуту і т.д. Оцінка стану логістичної системи підприємства звичайно зводиться до кількісних показників - квадратні метри використовуваних складських площ або тонно-кілометри виконаних автомобільних і залізничних перевезень.

Чи досить цих цифр для оцінки ефективності функціонування логістичної системи підприємства? Очевидно, що ні.

В останні роки все більшого значення набуває така методологія оцінки ефективності логістики і керування ланцюгами поставок на підприємстві як логістичний аудит.

Логістика - процес управління виробництвом, рухом і збереженням матеріалів і товарів, а також супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови високоефективного виконання і доставки замовлень. Слово "логістика"(мистецтво враховувати) є грецьким за походженням і вживається в мовах багатьох народів (logistic - англ., logistik - нім., logistique - франц., logistica - італ. і т.д.).

Концепція розвитку логістики компанії містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат.

Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Слід відзначити, що загальні принципи внутрішнього аудиту характерні і для логістичного аудиту, - це:

Неупередженість. Аудитори-логісти є незацікавленою стороною, що забезпечує об'єктивність думки.

Конфіденційність. Повна конфіденційність є основною частиною договору на послуги та неухильно дотримується.

Відповідальність. Аудитори - логісти несуть повну відповідальність за наданий клієнтові результат перевірки.

Метод прийняття рішень: логістичний аудит проводиться за методологією й у термінах, що застосовуються фінансовим керівництвом і вищим керівництвом компаній при прийнятті інвестиційних рішень.

Особливостями логістичного аудиту є:

o Методологія аудиту - залучення логістів-аудиторів на ключові позиції логістичної структури компанії. Традиційний метод запиту документів у бухгалтерії компанії неефективний при нечіткій логістичній структурі клієнта.

o Широта досліджуваних питань. Традиційний фінансовий аудит вивчає відповідність проведення бухгалтерського обліку законодавству. Логістичний аудит, крім документообігу, аналізує найбільш широке коло питань, включаючи взаємини з постачальниками й клієнтами, планування, процедури, логістичну інфраструктуру, відповідність якості й витрат на логістику місцевим ринковим умовам.

o Коло залучених Фахівців. Традиційний фінансовий аудит здійснюють аудитори. У логістичному аудиті до роботи залучаються фахівці різних рівнів: від логістів-теоретиків і фінансових аудиторів до диспетчерів по транспорту й операторів складських систем не тільки у центральному офісі, але й на об'єктах (у тому числі регіональних) клієнта.

7.3.1. Методика проведення внутрішнього аудиту лої істинної системи

Багатий досвід і знання світової практики дозволяють логістам-аудиторам виявити проблемні місця, визначити можливості для удосконалень, розробити плани впровадження нових технологій. Результати логістичного аудиту формулюються у формах і термінах, звичних для фінансових директорів і вищих керівників, що приймають відповідальні фінансові рішення.

Внутрішній аудит логістичної системи розкриває джерела надлишкових логістичних витрат і розробляє план оптимізації логістичної функції шляхом поліпшення функціональної ефективності, управління логістичною системою підприємства, інтеграції й тісної взаємодії елементів ланцюгів постачань.

У реальності приховані витрати в логістиці багатьох компаній становлять мільйони гривнів, які, при їх виявленні, є джерелами збільшення прибутковості, зростання вартості акціонерного капіталу і росту частки ринку. Менші за розміром організації можуть мати схожі або навіть більші можливості у відносних (процентних) показниках.

Систематичне проведення аудиту логістичної системи - ключ до виявлення потенціалу зниження витрат при одночасному підвищенні її ефективності. Оскільки, по-перше, це дає змогу визначити структуру витрат системи і виявити основні резерви їх економії. По-друге, він дає можливість вищій ланці управління підприємства зробити вибір між альтернативними проектами логістичних систем.

7.3.1.1. Алгоритм логістичного аудиту

Так як логістичні системи різних організацій відрізняються, логістичний аудит розробляє індивідуальні програми. Він може бути сконцентрований на будь-якому виді керування дистрибуцією та складами, робочою силою, ресурсами, транспортом, контролем над ланцюгами постачань, керування логістичною функцією, обліку і аналізу логістичних даних або може вивчати всю операційну діяльність у рамках ланцюга постачань.

Таблиця 7.3.

Типова послідовність проведення логістичного аудиту

Етапи

Зміст

1. Попереднє ознайомлення з діяльністю логістичної служби

Для проведення логістичного аудиту експерти-аудитори попередньо вивчають операційну діяльність і інтерв'юють відповідальних співробітників у рамках програми логістичного аудиту. Дослідження і інтерв'ю у сполученні із глибоким знанням логістичних процесів, дозволяє аудиторам підготувати комерційну пропозицію на проведення логістичного аудиту.

2. Співвіднесення логістичних стратегій із загальними стратегіями компанії

2.1. Завданням аудиторів є оцінка відповідності логістичних стратегій із загальними стратегіями компанії і визначення існуючих параметрів і метрик логістичної функції.

2.2. Локалізація логістичних функції у структурі компанії, оцінка взаємин суміжних підрозділів у ланцюзі постачань.

2.3. Вимірювання показників діяльності основних функціональних сфер логістичної системи (дистрибутивні центри, керування транспортом, продуктивністю, загальний контроль над логістичною системою й інтеграція логістики)

2.4. Розробка пропозиції про введення логістів-аудиторів у керуванні логістичною системою компанії

3. Проведення

логістичного

аудиту

3.1. Управління операціями (управління дистрибуцією й складами, робочою силою, ресурсами, транспортом, логістичними системами управління й контролю) у частині, визначеній Програмою про проведення логістичного аудиту.

3.2. Формування, впровадження системи вимірювання логістичної функції

3.3. Інформаційне забезпечення логістичних процесів - побудова системи оперативного моніторингу операцій.

3.4. Збір і аналіз логістичних даних, керування внутрішнім і зовнішнім документообігом.

3.5. Структурування взаємин між відділами, установлення інформаційних взаємозв'язків.

3.6. Аналіз поточної діяльності і виявлення потенціалу для її поліпшення.

3.7. Впровадження незначних еволюційних удосконалень.

4. Аудиторський звіт

4.1. Підсумки проведення логістичного аудиту: аналіз логістичної функції компанії і звіт про роботу логістів-аудиторів.

4.2. Детальний аналіз основних джерел прихованих витрат (операційні витрати, обіговий капітал, ROA), які можна скоротити шляхом зміни процесів та технологій.

4.3. Розробка проекту вдосконалення логістичної функції, розрахунок ефективності інвестицій або аутсорсингу.

5.Впровадження вдосконалень

6. Аудит впроваджених удосконалень

7.3.1.1. Алгоритм логістичного аудиту
7.3.2. Логістичний аудит за технологією LFA
7.4. Внутрішній аудит системи управління персоналом на практиці: основні елементи
7.4.1. Кадровий аудит: основні елементи
7.4.2. Внутрішній аудит системи управління персоналом на практиці
Запитання для самоконтролю
ЛІТЕРАТУРА
Додаток 1. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ АУДИТА
Додаток 2. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Додаток 3. Договір про призначення аудитора
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru