Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - Розділ 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни

Судова бухгалтерія - це спеціальна комплексна дисципліна, що досліджує теоретичні та практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань в конкретних галузях юридичної практики.

Важливим і ефективним складником професійної компетенції юриста у площині успішного вирішення питань вивчення та усунення порушень і зловживань, пов'язаних з економічними злочинами, є знання основ бухгалтерського обліку та економічного аналізу, вміння правильно і вчасно призначати документальні ревізії, судово-економічні експертизи, аналізувати результати інвентаризацій, ревізій, експертиз та використовувати економічну інформацію.

Усі ці та інші питання розглядає і вивчає спеціальна дисципліна - судова бухгалтерія.

Предметом судової бухгалтерії є негативні зміни в господарській діяльності підприємств та організацій, викликані будь-якими деструктивними чинниками. Дисципліна розробляє спеціальні прийоми виявлення негативних явищ, методику використання економічних і бухгалтерських знань у слідчій та судовій практиці.

Предметом судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни є дослідження та розробка теоретичних і практичних питань використання спеціальних бухгалтерських і економічних знань в юридичній практиці (при рокритті та розслідуванні економічних злочинів) [26, с.6].

До об'єктів судової бухгалтерії відносяться матеріальні носії інформації економічного характеру:

1) бухгалтерський баланс;

2) бухгалтерські рахунки;

3) облікові регістри;

4) звіти;

5) планові та аналітичні первинні документи;

6) чорнові записи (неофіційні документи) та інші документи, в яких відображаються як позитивні, так і негативні зміни господарської діяльності.

Методологічною базою судової бухгалтерії є діалектичний метод пізнання, який спирається, зокрема, на закони про:

загальний взаємозв'язок явищ природи і суспільства;

безперервність розвитку і зміни предметів пізнання;

здатність матерії до відображення і її первинність щодо свідомості, а також такі категорії, як частина і ціле, форма і зміст [13, с.14].

Загально-наукові методи становлять сукупність принципів та категорій матеріалістичної діалектики і загальнонаукової теорії пізнання: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.

Загальнонаукові методи в практиці діяльності органів внутрішніх справ найчастіше використовуються для розпізнання та виявлення ознак скоєння корисливих правопорушень.

Спеціальні методи поділяються на:

o аналітично-розрахункові (економічний аналіз, бухгалтерський аналіз, економіко-математичні методи, відновлення натурально-вартісного обліку товарно-матеріальних цінностей, метод зворотної калькуляції, метод контрольного порівняння залишків);

o документальні (дослідження окремого документа, зустрічна перевірка, взаємний контроль, методи дослідження бухгалтером-експертом слідчих або судових матеріалів, методи фактичного контролю).

Метод бухгалтерського аналізу базується на використанні контрольних функцій елементів методу бухгалтерського обліку (бухгалтерського балансу, бухгалтерських рахунків, "подвійного запису" операцій, оцінки, калькуляції, інвентаризації, звітності, документації тощо) [13, с.14]

Метод економічного аналізу базується на принципі суперечності взаємопов'язаної системи техніко-економічних показників (собівартості продукції, прибутку, рентабельності, ціни готової продукції (товару), ритмічності, фондовіддачі, використання ресурсів тощо) [13, с.14]

Метод документального аналізу базується на комплексній економічній та юридичній оцінці документів як матеріальних носіїв інфомації про негативні відносини, які мають місце у господарській діяльності: формальна перевірка документу, нормативна, логічна, арифметична перевірка документу, зустрічна перевірка документів, взаємний контроль документів, метод відновлення облікових записів по документах, хронологічний аналіз операцій по документах, порівняльний аналіз документів, метод зворотньої калькуляції, метод контрольного співсталення залишків.

Метод фактичної перевірки господарських операцій включає інвентаризацію, контрольний запуск сировини у виробництво, контрольну закупку, лабораторний аналіз, обстеження тощо.

Головне призначення методів судової бухгалтерії полягає у виявленні різноманітних протиріч між відповідними економічними та фінансовими показниками, які містяться в облікових документах. Детальніше методи судової бухгалтерії та їх використання в оперативно-розшуковій та слідчій практиці будуть розглянуті в наступних темах.

Необхідність вивчення судової бухгалтерії працівниками органів внутрішніх справ визначається тим, що економіко-правова інформація, безумовно, може бути використана для:

o оцінки стану оперативної обстановки на об'єктах оперативного обслуговування;

o визначення об'єктів першочергового оперативного обслуговування;

o організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів;

o прийняття управлінських рішень;

o цілеспрямованої роботи з джерелами оперативної інформації;

o своєчасного виявлення й всебічного розслідування корисливих злочинів, які скоюються на підприємствах будь-яких форм власності.

Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну структурно можна поділити на дві частини: загальну та особливу, як уже було визначено авторами підручника "Судова бухгалтерія" В.М.Глібко та О.П.Бущан.

В загальній частині висвітлюються теоретичні основи судової бухгалтерії, загальні теоретичні положення бухгалтерського обліку, форми та етапи облікової роботи, об'єкти та методи обліково-аналітичної роботи, застосування методу фактичного контролю - інвентаризації у юридичній практиці.

В особливій частині висвітлюються форми застосування спеціальних економічних знань під час розслідування економічних злочинів, а саме документальної ревізії, участі спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі, аудиту, призначення та проведення судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

Судова бухгалтерія має своїм завданням вивчення та усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов'язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками в господарській діяльності тощо. Вона також:

1)вивчає закономірності відображення в системі економічної інформації негативних змін у господарській діяльності, зумовлених деструктивними чинниками (злочинами, адміністративними порушеннями тощо);

2)визначає спеціальні заходи і методи виявлення та усунення цих змін;

3)розробляє наукові основи організації та проведення економічних (бухгалтерських) експертиз, ревізій та інвентаризацій, визначає коло питань для вирішення експертами, методики взаємодії слідчих та судових працівників із ревізорами та експертами;

4) виробляє критерії оцінки висновків експертів та актів ревізій, а також методики роботи юристів з документами - носіями економічної інформації, що можуть стати доказами у судовій справі [13. с.13]

1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни
1.2. Історія розвитку судової бухгалтерії
1.3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці
Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб'єктів господарювання
2.1. Поняття господарського обліку та його види
2.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку
2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці
2.4. Бухгалтерські рахунки: поняття та види
Розділ 3. Форми і етапи облікової роботи господарських операцій. методи дослідження бухгалтерських документів
3.1. Класифікація облікових документів та методи їх дослідження
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru