Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 1.2. Історія розвитку судової бухгалтерії

Судова бухгалтерія як наука та як навчальна дисципліна у своєму розвитку пройшла три основних етапа:

1) складання бази для судової бухгалтерії, зародження судової бухгалтерії (з 50-х років XX століття до 1975 року);

2) становлення судової бухгалтерії (з 1976 р. по 1990 р.);

3) подальший розвиток судової бухгалтерії (з 1991 р. по сучасний час). І етап. До 50-х років XX століття форми застосування спеціальних

бухгалтерських знань в юридичній практиці, під час розкриття крадіжок та інших злочинів, таких як: судово-бухгалтерська експертиза, планово-економічна експертиза, документальна ревізія, інвентаризація - діяли та розвивались автономно один від одного, була відсутня єдина методологічна основа (база) їх використання.

В 50-х роках XX століття зусиллями великих радянських вчених - С.С.Остроумова, С.П.Фортинського, В.Г.Танасевича, Н.В.Кудрявцевої та інших - застосовуються енергічні заходи щодо створення методологічної бази судової бухгалтерії.

Виникнення та розвиток теорії застосування спеціальних бухгалтерських знань виконується довгий час у вигляді прикладної дисципліни, як "Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської' експертизи". Але вузькі рамки цього предмету не відповідають змісту предмету "Судова бухгалтерія", і на його основі виникає нова комплексна навчальна дисципліна "Судова бухгалтерія". В 1975 році був створений перший підручник "Судова бухгалтерія" за редакцією С.С.Остроумова.

Таким чином, судова бухгалтерія стає методологічною основою використання економічних методів, спеціальних бухгалтерських та економічних пізнань в області права. Вона збагачує юридичну і експертну практику, розробляє нові методи використання та, в свою чергу, розвивається за рахунок цієї практики.

II етап. В 1980 році виходить з друку другий підручник "Судова бухгалтерія" авторського колективу: Г.А.Атанесян, С.С.Остроумов, С.П.Фортинський, В.Г.Танасевич.

У становленні судової бухгалтерії як навчальної дисципліни велику участь прийняв професор, доктор юридичних наук С.П.Голубят-ніков (Горківська вища школа МВС СРСР). У 1989 році виходить з друку третій підручник по судовій бухгалтерії за редакцією С.П.Голу-бятнікова та Г.А.Атанесяна.

Значну участь у розвитку судової бухгалтерії на цьому етапі взяли роботи відомих радянських вчених: В.Г.Любшина, А.М.Ромашова, Л.І.Георгієва, Т.М.Арзуманяна, П.К.Пошюнаса, В.К.Степутенкової, Г.А.Шумака, А.М.Гольдмана, А.Р.Шляхова та інших. В ці роки становлення і розвитку судової бухгалтерії проходить у процесі подальшого розвитку (змагання) таких дисциплін, як "Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської' експертизи" (у 1976 р. та у 1980 р. виходять з друку підручники С.П.Голубятнікова, Н.В.Кудрявцевої та С.П.Голубятнікова, І.Я.Целіщева); "Судово-бухгалтерська експертиза" (у 1981 р. виходить з друку підручник А.І.Ромашова, у 1985 р. - навчальний посібник В.К.Степутенкової, А.Р.Шляхова).

Велике значення у розвитку судової бухгалтерії мали заходи комплексного розвитку апаратів БХСС, які приймалися Міністерством внутрішніх справ СРСР у 1985 році.

III етап. Судова бухгалтерія представляє собою спеціальну прикладну дисципліну, яка вивчає питання, зв'язані із застосуванням бухгалтерського та економічного аналізу в юридичній практиці. Ця навчальна дисципліна служить теоретичною базою використання спеціальних економічних та бухгалтерських знань у кримінальному, цивільному та господарському процесах. Цим визначається і зміст предмета "Судова бухгалтерія", який включає в себе питання як економічного, так і правового характеру.

Третій етап розвитку судової бухгалтерії в Україні зв'язаний з діяльністю вченого М.І.Камлика (Національна академія внутрішніх справ України), який написав підручник "Судова бухгалтерія". Перше видання книги було здійснено у 1995 році. Радикальні зміни реформування бухгалтерського обліку в Україні, перехід його на національні стандарти та підготовка до переходу на міжнародні стандарти, а також суттєве оновлення законодавчої та нормативної бази зумовило підготовку і видання нових підручників вказаним автором-науковцем (у 2000 р. та у 2007 р.).

У 2004 р. видано з друку підручник "Судова бухгалтерія" науковцями Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого -

В.М.Глібко та О.П.Бущан. Автори цього підручника вказують, що судова бухгалтерія - це комплексна прикладна дисципліна, яка об'єднує в собі економічні та юридичні галузі знань, та поділяють її на дві частини - загальну та особливу. В загальній частині розглядаються питання бухгалтерського обліку, економічного та документального аналізу господарської діяльності підприємств. Особлива частина вивчає питання вдосконалення і порядку призначення та використання в процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють фукції управління та контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

За період з 2004 р. по 2009 р. вийшли з друку кілька навчальних посібників "Судова бухгалтерія" різних авторів.

У сучасний час вчені намагаються вдосконалити теоретичну та практичну бази судової бухгалтерії, тому що вказана дисципліна надійно ввійшла у навчальне та наукове життя. Судова бухгалтерія, як навчальна дисципліна, повинна збагатити курсантів та студентів - майбутніх правознавців - необхідними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, документальної ревізії, судово-економічної (судово-бухгалтерської) експертизи та аудиторської діяльності. Ця дисципліна весь час знаходиться у пошуку та розвивається і удосконалюється.

1.3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці
Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб'єктів господарювання
2.1. Поняття господарського обліку та його види
2.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку
2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці
2.4. Бухгалтерські рахунки: поняття та види
Розділ 3. Форми і етапи облікової роботи господарських операцій. методи дослідження бухгалтерських документів
3.1. Класифікація облікових документів та методи їх дослідження
3.2. Форми і етапи облікової роботи
3.3. Методи дослідження бухгалтерських (обліково-розрахункових) документів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru