Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів - Сирохман І.В. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Астамирова X., Рахманов М. Настольная книга диабетика. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001. - 400 с.

2. Грюнер В. С. Товароведение крахмала, сахара и кондитерских изделий. - М.: Экономика, 1971. - 247 с.

3. Драгилев А. И., Маршалкин Г. А. Основы кондитерского производства. - М.: Колос, 1999. - 448 с.

4. Драгилев А. И., Лурье И. С. Технология кондитерских изделий. - М.: Делипринт, 2001. - 484 с.

5. Зубченко А. В. Влияние физико-химических процессов на качество кондитерских изделий: Монография. - М.: Агропромиздат. - 1986. - 286 с.

6. Зубченко А. В. Дисперсные системы кондитерского производства: Учебное пособие. - Воронеж, 1993. - 160 с.

7. Зубченко А. В. Технология кондитерского производства. Воронеж. гос. технол.акад. - Воронеж., 1999. - 432 с.

8. Зубченко А. В. Физико-химические основы технологии кондитерских изделий. - Воронеж: Гос. технол. академия, 2001. - 389 с.

9. Карушева Н. В. Технология производства конфет. - М.: Агропромиздат . - 1989. - 215 с.

10. Кириченко Л. С. Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби: Підручник.-К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2006.-360 с.

11. Ліпєц А. А. Технологія крохмалю та крохмалепродуктів. - К.: НУХТ, 2003. - 168 с.

12. Лурье И. С. Технология кондитерского производства. - М.: Аг-ропромиздат, 1992. - 399 с.

13. Лурье И. С. Технохимический контроль сырья в кондитерской промышленности: Справочник. - М.: Колос, 2001. - 352 с.

14. Лурье И. С., Скокан Л. Е, Цитович А. П. Технохимический и микробиологический контроль в кондитерском производстве: Справочник. - М.: КолосС, 2003. - 416 с.

15. Маркитанов И. Б. Эффективность и качество шоколадного производства. - СП.: Агенство "РДК-принт", 2002. - 176 с.

16. Нечаев В. Н., Кочеткова А . А., Зайцев А. Н. Пищевые добавки. - М.: Колос. Колос Пресс, 2002. - 256 с.

17. Рецептуры на конфеты и ирис. - М.: Пищевая промышленность, 1971. - 824 с.

18. Сапронов А. Р., Жушман А. И., Лосева В. А. Общая технология сахара и сахаристых веществ. - М.: Агропромиздат, 1990. - 397 с.

19. Сирохман И. В. Кондитерские изделия из нетрадиционного сырья. - К.: Техніка, 1987. - 197 с.

20. Сирохман И. В., Задорожный И. М. Ассортимент кондитерских изделий: Справочник. - К.: Техніка, 1991. - 207 с.

21. Сирохман І. В, Лозова Т. М. Якість і безпечність зерно борошняних продуктів. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.

22. Сирохман І. В., Лебединецъ В. Т., Гирка О. І. Товарознавство кондитерських виробів. Індивідуальні навчально-дослідні завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302, 6.050303 (денної і заочної форм навчання). - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 64 с.

23. Сирохман І. В., Лебединецъ В. Т., Гирка О. І. Індивідуальні навчально-дослідні завдання з товарознавства кондитерських виробів для самостійної роботи студентів ТКФ. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. - 56 с.

24. Сирохман І. В, Лозова Т. М., Давидович О. Я. Товарознавство кондитерських виробів. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів ТКФ з курсу. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. - 74 с.

25. Сирохман І. В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів: Підручник. - К.: Вища школа, 1993. - 238 с.

26. Сирохман І. В., Задорожний І. М., Пономаръов П. X. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. - К.: Лібра, 2007. - 650 с.

27. Соболева М. И. Хранение кондитерских товаров. - М.: Экономика, 1966. - 96 с.

28. Ушкалова В. Н. Стабильность липидов пищевых продуктов. - М.: Агропромиздат, 1988. - 152 с.

29. Технологічні інструкції по виробництву цукерок, ірису та шоколаду. - К.: 1997. - 228 с.

30. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров / Н. А. Смирнова, Л. А. Надежнова, Г. Д. Селезнева, Е. А. Воробьева. - М.: Экономика, 1989. - 352 с.

31. Чепурной И. П. Заготовка и переработка меда. - М.: Агропромиздат, 1987. - 80 с.

32. Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2002. - 416 с.

ВСТУП
1. ГЕНОФОНД СВИНЕЙ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ
2. ПОТРЕБИ СВИНЕЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ТА ПРОТЕЇНОВОМУ ЖИВЛЕННІ
3. ВПЛИВ РІВНЯ І ПОВНОЦІННОСТІ ГОДІВЛІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СВИНИНИ
4. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ М'ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИН ВІД ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ
5. СУЧАСНІ СТАНДАРТИ І ВИМОГИ ДО ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ОДЕРЖАНОЇ СВИНИНИ
6. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ І СИСТЕМ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ВИРОБІВ ІЗ СВИНИНИ
7. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СВИНИНИ
8. ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ М'ЯСА СВИНИНИ
9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБІЙНИХ ЯКОСТЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru