Політологія

Політологія


Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В.М.

У посібнику розглядається широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері. На основі цього розробляються відповідні пропозиції щодо захисту держави, суспільства та його громадян від деструктивного Інформаційного впливу.

Посібник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості, насамперед для підготовки державних службовців, політологів, правознавців, соціологів, психологів, журналістів, також практикуючих психологів, психіатрів, представників соціальних служб і силових відомств, зокрема Збройних Сил (насамперед Головного управління розвідки), Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України.

Політологія: наука про політику - Горлач М.І.

Підручник - спроба систематизованого викладення курсу науки про політику - політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб'єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб'єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб'єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України.

Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів.

Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.

Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Політологія - Логвина В.Л.

Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитно-модульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії. Посібник містить тексти лекцій, семінарських занять і методику їх проведення, рекомендації до самостійної роботи студентів, модулі, тести, контрольні питання, питання екзаменаційних білетів та інші важливі компоненти дисципліни.

Політологія - Гетьманчук М.П.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів, проблеми забезпечення національної безпеки України, сутність та особливості правової та правоохоронної політики, місце правоохоронних органів у системі державної влади, основні аспекти протидії транснаціональній злочинності в умовах глобалізації сучасного світу.

Для курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться політикою.

Політологія - Гелей С.Д., Рутар С.М.

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної та правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних транс­формаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актуальним проблемам посткомуністичної трансформації. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.

Політологія - Гелей С.Д.

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначе­но механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, струк­туру та функції інститутів політичної і правової систем, різнома­нітних чинників функціонування політичного процесу, а також спе­цифіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демокра­тичність та ефективність політичних систем.

Політологія - Вегеш М.М.

Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних а реалізацією владних відносин в українському соціумі. Аналізується система органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Більшість розділів підручника завершуються аналізом вітчизняних політичних процесів. Окремими структурними частинами підручника с програма курсу "Політологія", методичні поради для написання наукових робіт студентів і тестові завдання для самоконтролю.

Розрахований в першу чергу на студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться засадничими принципами функціонування

Політичні системи світу - Кириченко В.М.

Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань повно розкриває зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії; теорії походження держави та її ознаки і функції; у ньому аналізуються форми держави та класифікуються партійні і виборчі системи.

Посібник розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Він містить тексти лекцій, питання, які виносяться на семінарські заняття та методичні рекомендації щодо їх підготовки, тематику рефератів до кожної теми та методичні рекомендації щодо їх написання, питання, які виносяться на модульний контроль (іспит) і для самоконтролю, список рекомендованої літератури.

Основи сучасної політології - Цюрупа М.В.

Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики, подається аналіз поточної світової та державної політики України останніх років, у тому числі модерної воєнної політики.

Підручник призначений для студентів Академії, ВНЗів, а також всім тим, хто цікавиться проблемами формування та реалізації сучасної політики держави.

Національна безпека України - Ліпкан В.А.

У навчальному посібнику розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу. Положення даного навчального посібника апробовані при читанні автором курсів лекцій «Національна безпека України» в Національній академії внутрішніх справ України, Академії управління МВС України, «Безпекознавство» у Європейському університеті.

Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців в галузі національної безпеки — усіх тих, кого хвилюють системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв'язання.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru