Право

Право


Теорія держави та права - Гіда Є.O.

Підручник охоплює питання курсу "Теорія держави та права", що містяться в програмі даної навчальної дисципліни та рекомендовані MB С України для вищих навчальних закладів, що готують кадри для служб і підрозділів міліції за напрямом "Правоохоронна діяльність".

Особливістю даного підручника с розкриття найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право через призму правоохоронної діяльності міліції. Він дозволяє курсантам, слухачам та практичним працівникам міліції самостійно вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських занять, колоквіумів, заліків, іспитів. Підручник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання.

Теорія держави і права - Кириченко В.М.

Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник.

Відповідно до вимог ECTS надана модульнорейтингова система оцінювання знань та умінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.

Теорія держави і права - Ведєрніков Ю.А.

У посібнику розкриваються найважливіші загальнотеоретичні положення про державу і право, закономірності виникнення та існування цих інститутів. За структурою посібник складається з двох частин. У першій частині послідовно висвітлено теми, передбачені програмою навчальної дисципліни "Теорія держави і права", дається чітке визначення найважливіших понять, термінів, наводяться класифікації державно-правових явищ, їх ознак та елементів. У другій частині навчальний матеріал подано у формі структурно-логічних схем. Така структура посібника допоможе студентам легше і глибше опанувати досить складний курс "Теорія держави і права".

Для студентів і курсантів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки фахівців у галузі знань "Право". Книга може бути використана також при вивченні основ правознавства та при підготовці до вступних випробувань на юридичні факультети вищих навчальних закладів.

Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В.

Навчальний посібник з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання та екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері.

Може виявитися корисним також для аспірантів (ад'юнктів) і для викладачів вузів, в також тих, хто цікавиться проблемами міжнародного права, полегшуючи пошук фактологічного матеріалу та його інтерпретацію стосовно конкретних ситуативних завдань.

Судоустрій - Молдован В.В.

Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частин курсу судоустрою.

Розрахований на студентів, аспірантів юридичних вузів та факультетів, викладачів і практичних працівників, які мають бажання вдосконалити свої знання.

Судова влада в Україні - Чернишова Н.В.

У посібнику відображені суттєві зміни щодо судоустрою і статусу професійних суддів, порядку здійснення суддівського самоврядування та інших питань, які відбулися в процесі судово-правової реформи та в зв'язку з прийняттям Закону України 07.07.2010 "Про судоустрій і статус суддів".

Посібник підготовлений для студентів вищих юридичних закладів, може бути використаний викладачами.

Розслідування навмисних вбивств - Комаринська Ю.Б.

У навчальному посібнику розкрито основи методики розслідування вбивств, що замасковані під такі, причиною яких є взаємодія, вплив будь-якої одиниці залізничного транспорту на людину, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Навчальний посібник розрахований для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр" за спеціальністю "Правознавство", а також для всіх, хто зацікавиться проблемами методики розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті.

Референдне право України - Погорілко В.Ф.

Перший в Україні навчальний посібник з референдного права започатковує теорстико-методичну базу спеціального навчального курсу "Референдне право України". Навчальний посібник представлений двома частинами, що розкривають сутність і зміст референдного права і референдного процесу України, зокрема, проблеми загальної теорії референдного права, історії референдумів, поняття та види референдумів в Україні, їх функцій, співвідношення референдумів із іншими формами прямого народовладдя, а також проблеми основних інститутів референдного права та питання організації та проведення всеукраїнського і місцевих референдумів.

Профілактика злочинів - Джужа О.М.

У підручнику висвітлюються теоретичні та практичні основи профілактики злочинів, розкриваються перспективи наукових досліджень з питань прогнозування і планування заходів профілактики окремих видів злочинності. Особливу увагу приділено розгляду актуальних питань діяльності органів внутрішніх справ у профілактиці окремих видів злочинів, у якому поєднано академізм викладу з простотою сприйняття тексту.

Для студентів, курсантів, слухачів усіх форм навчання, а також ад'юнктів, аспірантів та викладачів. Видання буде корисним працівникам правоохоронних органів, а також може бути використаний у процесі підготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів.

Проблеми теорії держави і права - Машков А.

Видання містить тексти лекцій навчальної дисципліни «Проблеми теорії держави і права», які стосуються визначення об'єктів і предметів юридичних наук, методології останніх, державо- та праворозуміння. Це обумовлено тим, що в основі розгляду фактично будь-якої юридичної проблеми лежить певне коло питань, а саме: що являють собою держава та право? Які питання слід віднести до юридичних? Яким чином доцільно досліджувати державу та право, здійснювати юридичну діяльність? Тому можна стверджувати, що проблематику, яка пов'язана з об'єктом, предметом, методологією юридичної науки, а також державо- і праворозуміиням, слід розглядати як певну основу для формування юридичної теорії та практики. Водночас відповіді на ці запитання є основою для викладення та вивчення навчальної дисципліни «Проблеми теорії держави і права».

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru