Право

Право


Криміналістика - Сабадаш В.П.

У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням занять з криміналістики. Посібник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки. З метою здійснення самоконтролю розроблені та запропоновані тести, задачі та ситуаційні завдання з окремих тем криміналістики. Деякі теми мають фабули конкретних кримінальних правопорушень, матеріали по яких необхідні для виконання завдань щодо планування розслідування, підготовки окремих слідчих дій, складання процесуальних документів. У посібнику подано словник понять із курсу, перелік тем курсових робіт, перелік питань до іспиту, а також рекомендована література.

Розраховано на викладачів і студентів, науковців і юристів-практиків, усіх, хто цікавиться криміналістикою.

Криміналістика - Волобуєв А.Ф.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу навчальної дисципліни "Криміналістика" економіко-правового факультету Донецького національного університету, викладено основні теоретичні положення науки криміналістики, її розділів, криміналістичні поняття й категорії. Дисципліна "Криміналістика" разом з іншими дисциплінами кримінально-правового циклу складають основу професійної підготовки фахівця спеціальності "Правознавство" всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Навчальний посібник структурований на розділи, глави і параграфи, в яких систематизовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розслідування і попередження злочинів. Адресовано студентам вищих юридичних навчальних закладів, може бути використано також працівниками правоохоронних органів, ад'юнктами, викладачами і науковцями.

Конституційне право України - Шаптала Н.К.

Навчальний посібник "Конституційне право України" написаний з урахуванням досягнень сучасної наукової конституційної думки. У посібнику системно розглядаються основи теорії конституційного права, загальні засади конституційного ладу України, конституційно-правовий статус людини і громадянина, форми безпосереднього народовладдя, правовий статус органів державної влади, територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Конституційне право України - Совгиря О.В.

В основу структури навчального посібника покладено поділ галузі конституційного прана на інститути. У другому виданні викладено усталені теоретичні підходи до їх розуміння, проаналізовано розвиток зазначених інститутів за період з 2007 по 2012 рр.. окреслено його тенденції та перспективи.

Навчальний посібник може бути використаний як безпосередні," студентами у навчальному процесі, так і аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вузів та факультетів, науковцями, народними депутатами України та депутатами місцевих рад, службовцями представницьких та виконавчих органів влади, активістами політичних партій та інших об'єднань громадян, а також усіма, для кого с цікавим їй і вчення конституційного права України.

Конституційне право України - Погорілко В.Ф.

У переробленому та доопрацьованому виданні підручника, перше видання якого було удостоєне Премії імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу лудини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Враховані новели, зумовлені реалізацією Конституції України у чинному конституційному законодавстві, а також особливостями національного конституційного процесу в 2006-2009 роках. Розрахований на студентів вищих юридичних та неюридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та Конституції України.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В.М

У посібнику висвітлюються норми права, що регламентують основні принципи соціально-економічного, політичного і територіального устрою держав, визначають права, свободи і правовий статус громадян, наводиться характеристика системи органів влади провідних держав світу. Посібник складається з двох частин; загальної і особливої. У першій розкриваються загальні засади конституційно-правового регулювання, у другій – аналізуються конституційно-правові системи конкретних країн (США, Франції, Японії, Росії та ін.). За нормативною структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Конституційне (державне) право зарубіжних країн".

Розраховано на студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання організації сучасної держави і правового статусу її вищих органів влади.

Історія держави та права України - Трофанчук Г.І.

Посібник висвітлює основні етапи формування та розвитку державності українського народу, його суспільно-політичної організації, судової та правової системи. Його підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах та з урахуванням кредити о-модульної системи навчання.

Для студентів вищих навчальних закладів, учнів гімназій, ліцеїв, шкіл, де вивчають історико-правові дисципліни, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями історії держави та права України.

Історія держави і права України - Терлюк І.Я.

У посібнику висвітлено основні етапи формування суспільно-політичного устрою, судової та правової системи України від її витоків до початку XXI ст. Особливу увагу приділено проблемам формування й розвитку політичних інститутів влади, джерелам права та систематизації правових норм. Проаналізовано основні пам'ятки вітчизняного права.

Матеріал посібника відповідає модульному контролю кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатку подано завдання для модульного контролю.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнів та всіх, хто цікавиться питаннями історії держави та права України.

Історія держави і права України - Музиченко П.П.

Спираючись на найновіші досягнення світової історичної думки, публікації вітчизняних та зарубіжних учених, значна частина яких тривалий час залишалась недоступною для громадян України, автору вдалося створити один із найповніших сучасних навчальних посібників з історії держави і права України. Посібник має системний характер. Автор послідовно розкриває основні етапи формування суспільного та державного ладу, права, суду і судового процесу в Україні починаючи з часів Київської Русі до сьогодення.

Для студентів й аспірантів юридичних та історичних спеціальностей, викладачів історії та права вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також учителям загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, усім, кого цікавить історія держави і права України.

Історія держави і права зарубіжних країн - Маймескулов Л.М.

У підручнику викладено матеріал з курсу історії держави і права зарубіжних країн, що читається у вищих навчальних закладах. Видання відзначається аналітичним підходом до історії держави і права, розгорнутою методичною частиною, наявністю звернених до студента методичних вказівок.

Підручник призначений для студентів, аспірантів, буде корисний для молодих викладачів, які ведуть курс історії держави і права, а також для викладачів суміжних дисциплін.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru