Право

Право


Приватне життя і поліція - Римаренко Ю. І.

Правознавство - Олійник А.Ю.

Підручник базується на чинному законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових джерелах. Підручник розрахований, насамперед, на учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, які оволодівають юридичними знаннями в межах діючиху системі Міністерства освіти і науки України програм з основ правознавство; на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

Правознавство - Молдован В.В.

Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.

Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями застосування законодавства України.

Правознавство - Кунченко-Харченко В.І.

У посібнику висвітлено основні питання теорії держави та права, конституційного права України та основних галузей права.

У роботі над посібником було використано чинну законодавчу базу України з урахуванням усіх внесених змін та доповнень до нормативних актів.

Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться питаннями права.

Правознавство - Копиленко О.П.

Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання курсу «Пра­вознавство» у Слов'янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з 19 тем, поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. В навчаль­но-методичній розробці висвітлюються вихідні поняття про право та пра­вові явища, розкривається зміст норм і правових відносин основних галу­зей українського законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспіран­тів, викладачів правових дисциплін педагогічного спрямування, для всіх, хто цікавиться вивченням теорії правової держави та процесом формуван­ня громадянського суспільства в Україні.

Право соціального захисту - Болотіна Н.Б.

Монографія присвячена теоретичному аналізу проблем становлення та розвитку нової галузі національного права України – права соціального захисту. Досліджується право соціального захисту як юридичний механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на соціальний захист. На основі національної і зарубіжної юридичної практики розглядаються сучасні тенденції у сфері державного забезпечення соціальних прав, аналізуються поняття, структура та організаційно-правові форми соціального захисту, конституційні гарантії здійснення права людини на соціальний захист в Україні. Досліджено поняття права соціального захисту, предмет, метод, принципи та систему цієї галузі права, її місце в системі національного права. В окремому розділі розглядається відповідність законодавства України міжнародним стандартам у сфері соціального захисту.

Для наукових співробітників, працівників, які займаються законопроектною роботою, юристів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство" і "Соціальна робота". Книга буде корисною всім, кого цікавлять проблеми соціального захисту в Україні.

Право Європейського Союзу - Муравйов В.І.

У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлюється юридична природа Європейського Союзу та його правової системи, діяльність інститутів об'єднання, основні свободи внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності і політики ЄС, правові засади зовнішніх зносин Європейського Союзу. Розкриваються основи правового регулювання фінансово-економічних відносин, державних закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового та соціального законодавства ЄС та окремих видів діяльності ЄС в Інших сферах. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в рамках Європейського Союзу. Спеціальний розділ присвячено правовому регулюванню відносин України з Європейським Союзом та гармонізації законодавства України з правом ЄС.

Право - Оуенз К.

Завдяки простоті та доступності викладення матеріалу ця книга ось уже протягом п'яти років є одним з основних навчальних посібників з права для студентів Великої Британії, що навчаються бізнес-спеціальностям. Вона набуває особливої актуальності в умовах входження України в європейське економічне і правове поле. У посібнику розглядаються загальні принципи права країн ЄС, правові основи організації бізнесу, трансакцій, взаємовідносин і співпраці суб'єктів підприємницької діяльності, укладання угод, продажу і постачання товарів та послуг, експорту, страхування і банкрутства, наводяться численні приклади практичного застосування права у сфері бізнесу. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.

Для студентів економічних спеціальностей, фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться економікою і правом.

Порівняльне конституційне право - Кириченко В.М.

Навчальний посібник на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну. Показано особливості, притаманні конституційно-правовим системам певних держав.

Посібник містить зміст навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право", конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури.

Відповідно до вимог ECTS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавить порівняльне конституційне право.

Податкове право - Бандурка О.М.

Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.

Призначений для студентів та курсантів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівців податкових служб.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru