Право

Право


Історія вчень про державу і право - Мироненко О.М.

Засвоєння досвіду політико-правового забезпечення життєдіяльності суспільства, нагромадженого у процесі становлення, розвитку різних народів і цивілізацій, - важлива складова фахової підготовки юриста. Можливості для цього відкриває пропонований навчальний посібник, у якому висвітлено державно-правові теорії давнього світу, середніх віків, Нового і новітнього часів, а також осмислено й інтерпретовано в контексті загальноцивілізаційних надбань державно-правові концепції, теорії вітчизняних мислителів.

Засвоєння досвіду політико-правового забезпечення життєдіяльності суспільства, нагромадженого у процесі становлення, розвитку різних народів і цивілізацій, - важлива складова фахової підготовки юриста.

Історія вчень про державу і право - Кормич А.І.

У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. Розглянуто такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній часи. Окремо висвітлено розвиток політико-правових вчень України. Аналіз вчень про державу і право мас допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей.

Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.

Земельне право - Корнєєв Ю.В.

Навчальний посібник з предмету "Земельне право" підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми курсу "Земельне право" та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник - перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що займаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання земельно-правових відносин.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В.Е.

У даному науково-практичному коментарі подано аналіз нового Закону "Про судоустрій і статус суддів", прийнятого Верховною Радою України 7 липня 2010 року. Викладено правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя судами. Прокоментовано систему судів загальної юрисдикції, правові основи її організації. Детально висвітлено нормативні вимоги Закону щодо формування корпусу професійних суддів, а також їх права і гарантії статусу. Проаналізовано питання участі у здійсненні правосуддя народних засідателів і присяжних. Значну увагу приділено роз'ясненню питань суддівського самоврядування та дисциплінарної відповідальності суддів. Широко аналізуються зміни, внесені до актів законодавства України нормами Прикінцевих положень. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань судоустрою.

Екологічне право України - Шуміло О.М.

Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об'єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплює питання із Особливої частини "Екологічного права" відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", та працівників правоохоронних органів.

Громадські об’єднання в Україні - Бесчастний В.М.

У пропонованому посібнику з позицій права висвітлено створення та діяльність об’єднань в Україні, дані про напрями діяльності політичних партій, профспілок, молодіжних, жіночих, ветеранських організацій, козацьких формувань тощо. Відображено порядок створення недержавних організацій, прийому до них нових членів, умови припинення їх діяльності. Розгляд цих питань ґрунтується на аналізі численних нормативно-правових актів. У додатках розміщені дані довідкового характеру, які полегшують сприймання матеріалу.

Господарське право України - Несинова С.В.

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб'єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб'єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацювання матеріалу і тестові завдання для перевірки засвоєних знань студента.

Посібник може бути використаний як базовий навчальний посібник для студентів юридичних та економічних ВНЗ, що вивчають дисципліну "Господарське право", а також буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, юристам-практикам у сфері господарської діяльності.

Господарське право - Щербина В.С.

У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.

Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

Господарське право - Задихайло Д.В.

У підручнику викладено та проаналізовано ключові положення господарського права. В основу концепції курсу покладено сучасну наукову господарсько-правову доктрину та узагальнення змісту чинного господарського законодавства.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також працівників юридичних установ.

Господарське право - Вінник О.М.

Навчальна дисципліна "Господарське право" покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.

Для поглиблення вивчення окремих тем з курсу господарського права, написання курсових, дипломних і магістерських робіт до кожного розділу цього навчального посібника пропонується список літератури: нормативно-правові акти, збірники законодавства та його коментарі, наукові статті, монографії, підручники та навчальні посібники.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru