Економіка

Економіка


Зовнішньоекономічний менеджмент - Дахно І.І.

Навчальний посібник висвітлює актуальні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Книга є п'ятою у серії навчальних посібників з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, створених на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ). Попередніми книгами були "Зовнішньоекономічна діяльність", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Управління зовнішньоекономічною діяльністю", "Регулювання зовнішньоекономічної діяльності".

Цей посібник, як і попередні, буде у нагоді не лише у навчальному процесі, але і при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної діяльності.

Посібник можна використовувати у процесі викладання і вивчення таких дисциплін як "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Право зовнішньоекономічної діяльності" тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н.М.

Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності; форм виходу підприємств на зовнішній ринок; організації та технології міжнародних перевезень; укладання та виконання зовнішньоекономічних угод; страхування ризиків і ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності; проведення економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств й визначення її ефективності.

Навчальний посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, фахівців-практиків у сфері ЗЕД.

Зовнішньоекономічна діяльність - Рум'янцев А.П.

У пропонованому навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності, особливостей, нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Розкриваються зміст, типи, види, структура міжнародних господарських контрактів, міжнародних розрахункових і кредитних відносин, іноземного інвестування, митного та валютного регулювання. Висвітлюються основні форми зовнішньої торгівлі, міжнародних науково-технічних відносин, положення про транспортне забезпечення, оподаткування, ризики, страхування та методику розрахунку ефективності зовнішньое­кономічних операцій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О.В.

Навчальний посібник "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" допоможе користувачеві опанувати зміст господарських операцій і процедур, що здійснюють господарюючі суб'єкти на зовнішньому ринку, засвоїти порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів, отримати необхідні для професійної діяльності знання з практики здійснення міжнародних економічних зв'язків та міжнародного співробітництва.

Посібник розрахований на широке коло читачів - студентів, аспірантів, викладачів, а також підприємців і фахівців, діяльність яких пов'язана із здійсненням господарських операцій на зовнішньому ринку.

Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б.В.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства. Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі.

Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г.В.

Це один із найбільш відомих навчальних посібників з економічного аналізу в Росії, Білорусі та інших країнах, що утворилися на пострадянському просторі. Книгу написано з урахуванням найновіших досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Значну увагу приділено використанню економіко-математичного інструментарію економічного аналізу. Видання українською мовою доопрацьоване автором відповідно до господарської практики в Україні. Посібник насичений сучасними прикладами необхідних економічних розрахунків і прекрасно написаний з погляду дидактики. Це робить його доступним для студентів і дає можливість легко застосувати викладений матеріал на практиці.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств усіх форм власності, економістам-практикам, фінансистам, працівникам банків, менеджерам, бухгалтерам, усім, кого цікавлять теорія, методика й організація сучасного економічного аналізу.

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П.Я.

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практиками, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.

Економічний аналіз - Мних Є.В.

У підручнику висвітлено найважливіші аспекти економічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання. Зокрема, розкриваються теоретико-методологічні засади, методи і прийоми, методика організації економічного аналізу, місце економічного аналізу у системі планування і прогнозування, оперативний економічний аналіз. Особлива увага приділена аналізу виробничої діяльності, фінансових результатів, фінансового стану, економічного зростання підприємства.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств і організацій, а також фахівців економічних та фінансових служб.

Економічний аналіз - Грабовецький Б.Є.

У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.

Для студентів, аспірантів, слухачів та набувачів другої економічної освіти зі спеціальності «Менеджмент організації».

Економічна теорія управління фірмою - Іванова Н.Ю

Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень.

Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно впливати на них.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію, а також слухачам MBA.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru