Економіка

Економіка


Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О.І.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання формування та використання потенціалу праці на макро- та мікрорівні функціонування підприємств. Наведено основи економіки праці з погляду мультидисциплінарних підходів до дослідження проблем працевикористання в ринковій економіці. Розглянуто сутність категорії "праця" та структуру людських ресурсів. Розкрито механізм відтворення населення та його показники. Запропоновано сучасне розуміння соціально-трудових відносин на виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях. Особливу увагу приділено структурі доходів населення і чинникам рівня життя. Обґрунтовано сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Додаток на компакт-диску допоможе ознайомитися з практичними аспектами застосування трудового законодавства, аналізу та звітності на підприємствах.

Для студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами формування та функціонування соціально-трудових відносин у сфері праці.

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О.А.

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини. Крім того у підручнику подано новий для вітчизняної навчальної літератури матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B.M.

Тематично посібник зорієнтований на ґрунтовне засвоєння студентами основ ринкових перетворень, які відбуваються в соціально-трудовій сфері України, висвітлення умов підвищення ефективності праці, вдосконалення організації оплати праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях економічної системи. Посібник складається з двох розділів. У першому розділі розкриваються теоретичні засади аналізу трудових ресурсів і трудового потенціалу суспільства, функціонування системи соціально-трудових відносин, ринку праці, зайнятості. У другому — висвітлено управління системою оплати пращ у ринкових умовах. До кожної теми додаються запитання і завдання для самоконтролю. У підрозділі «Практичні завдання і рекомендації» до кожної теми наводяться завдання для обговорення і дискусій, тести, задачі й методичні рекомендації до розв'язання задач. Усі розрахунки та статистичні матеріали подано безпосередньо в тексті, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу.

Економіка підприємства - Ковальчук І.В.

У навчальному посібнику розкриваються найважливіші принципи ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємства як основного суб'єкта господарювання в економічному середовищі, особливості прояву економічних законів і закономірностей у господарській діяльності, форми і методи економічного управління підприємством. Висвітлено основи формування й використання ресурсного потенціалу підприємства, принципи і форми його взаємодії із зовнішнім економічним середовищем. Посібник вигідно відрізняється від інших видань органічним поєднанням глибокого змісту з оригінальністю і методичною обґрунтованістю подання матеріалу. Поряд із теоретичним висвітленням економічних проблем посібник насичений конкретними прикладами, побудованими на основі фактичних даних діяльності підприємств.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям та менеджерам у здійсненні аналітичних оцінок, ефективної організації та веденні бізнесу.

Економіка підприємства - Іванілов О.С.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.

Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці Інноваційної та інвестиційної діяльності.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.

Економіка підприємства - Гринчуцький В.І.

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств.

У кожній темі подано питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури, які дають можливість краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу "Економіка підприємства". Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.

Економіка підприємства - Гетьман О.О.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

Економіка підприємств - Горбонос Ф.В.

У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб'єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів. Розглянуто суть категорій і показники економічної ефективної діяльності аграрних підприємств. Охоплено обов'язкові теми нормативного курсу. Структура підручника дає змогу студентам активно освоювати теорію і забезпечує його практичне спрямування.

Державне регулювання економіки - Калетнік Г.М.

У посібнику розглянуто форми та механізми державного регулювання економіки, організації і методології прогнозування, макроеко-номічного планування, особливості державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки для ефективного впливу на функціонування національної економіки.

Навчальний матеріал грунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів. Наведені питання, тестові завдання і задачі для самостійної перевірки знань.

Посібник розрахований на студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Державне регулювання економіки - Гриньова В.М.

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні засади державного регулювання за основними напрямами національної економіки. Висвітлено складові системи державного регулювання" розкрито взаємозв'язки цілей, завдань, функцій, процесу, методів, принципів, інструментів та ресурсного забезпечення макроекономічного регулювання. При викладенні матеріалу акцент зроблено на необхідності забезпечення збалансованого макроекономічного розвитку як найважливішого чинника регулювання в динамічних умовах господарювання. Обґрунтовано шляхи забезпечення державними органами влади макроекономічного розвитку та послідовного зростання добробуту населення. Теоретичний матеріал доповнено статистичними даними, що характеризують досягнутий рівень економічного та соціального розвитку України. До кожної теми додаються контрольні запитання і завдання. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників установ державної влади, які здійснюють регулювання національної економіки.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru