Економіка

Економіка


Міжнародні організації - Кучик О.С

У навчальному посібнику розглядаються проблеми і перспективи співробітництва держав у різних міжнародних регіональних спеціалі­зованих міждержавних організаціях. Проаналізовано функціональну структуру та практичну діяльність маловивчених в українській науці міжнародних організацій.

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції - Ковальчук К.Ф.

Розглянута еволюція світової валютної системи та становлення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних відносин. Описуються особливості національного регулювання валютно-фінансовими потоками, основи теорії обмінних курсів, основні інститути, що функціонують в міжнародних кредитно-розрахункових відносинах, особливості здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій, форми міжнародного клірингу та кредиту. Також розглянуті питання міжнародних відносин країн, формування платіжного балансу країн та основні методи його регулювання.

Міжнародні економічні відносини - Передрій О.С.

Навчальний посібник підготовлений як курс лекцій. Розгляну­то передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється аналізу суті міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі. міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам формування і Функціонування спеціаль­них економічних територій та євро регіонів.

Пропонується студентам вищих навчальних закладів.

Міжнародні економічні відносини - Амеліна І.В.

Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом "Міжнародні економічні відносини". У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Особлива увага приділяється аналізу формам міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам науково технічного обміну і міжнародного бізнесу в цілому.

Пропонується для студентів вищих навчальних закладів.

Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І.І.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма дисципліни "Міжнародна торгівля та інвестиції".

Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв'язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій.

Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.

Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г.

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.

Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю.Г.

У книзі висвітлюється комплекс питань щодо функціонування і розвитку міжнародної мікроекономіки (international microeconomics) та міжнародної макроекономіки (international macroeconomics) - головних складових самостійної частини сучасної економічної теорії - "Міжнародної економіки" (International economics).

В навчальному посібнику послідовно розглядаються питання відносно міждержавного руху товарів і чинників виробництва, взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, особливостей їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків.

Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків в галузі міжнародних економічних відносин.

Міжнародна економіка - Козак Ю.Г.

У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції. Макроекономічний аналіз слугує вивченню валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту посібника є розгляд проблем регулювання міжнародної мікро- та макроекономіки.

У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести й додатки, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом.

Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для факівців-практиків в галузі міжнародних економічних відносин.

Міжнародна економіка - Білоцерківець В.В.

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.

Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування і розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин й напрямки їх національного, між та наддержавного регулювання. Наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та моделях міжнародної економіки.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П.

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі. Проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу приділено аналізу митних режимів експорту, реекспортуй імпорту, реімпорту, а також тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину митної торгівлі та ін. Висвітлено засади організації та здійснення системи митного контролю та митного оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами.

Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru