Економіка

Економіка


Економічна теорія - Мочерний С.В.

У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.

Пізнанню особливостей, тенденцій розвитку.сучасної економічної науки сприятиме висвітлення доробку вчених-нобеліантів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться аспірантам, викладачам.

Економічна політика - Бєляєв О.О.

У навчальному посібнику розкриваються сутність, принципи, інструменти та цілі економічної політики. Показано її головні напрямки, особливості механізму реалізації в перехідній економіці України, проаналізовано взаємозв'язок економічної теорії й економічної політики.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та інших форм навчання, а також тих, хто цікавиться проблемами економічної політики.

Економічна злочинність в Україні - Кравчук С.Й.

В лекціях розкриті основні механізми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний аппарат, а також виокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.

Курс лекцій подано у науково-публіцистичній формі, який може мати інтерес не лише для науковців, працівників правоохоронних органів та студентів, але й для широкого загалу читачів.

Економічна діагностика - Кривов'язюк І.В.

Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана ґрунтовна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

Матеріали книги вирізняє комплексний підхід до розкриття структури представлених результатів дослідження, теоретико-методичного обґрунтування напрямків, що стосуються економічної діагностики підприємства.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л.

Викладено основи, систему, завдання, структуру економічної служби безпеки підприємств, організацій та установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, захисту комерційної таємниці, ділової (корпоративної) розвідки, інформаційної безпеки тощо. Відповідно до програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання.

Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників правоохоронних органів та практичних працівників фінансово-економічної сфери, для власників та керівників комерційних структур, керівників і менеджерів служб безпеки цих структур, а також інших осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Економічна безпека - Користін О.Є.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Розглянуто такі аспекти безпеки, як фінансова, зовнішньоекономічна, інформаційна тощо. Окрему увагу приділено криміналізації економіки в Україні.

Навчальний посібник розроблено для студентів, які навчаються за правовими, економічними та іншими гуманітарними напрямами підготовки. Це видання буде корисним для науковців та практиків, які цікавляться проблемами забезпечення економічної безпеки.

Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л.О.

У навчальному посібнику розглянуто методичні підходи до вирішення планово-скономічних завдань з проблем управління товарооборотом і його товарним забезпеченням, управління ресурсами (трудовим потенціалом і матеріально-технічним забезпеченням), що визначають передумови здійснення операційної діяльності торговельним підприємством. Особливу увагу приділено питанням управління фінансовим результатом торговельного підприємства і чинникам, шо безпосередньо обумовлюють його формування - доходи, витрати, а також механізму сплати податків і обов'язкових платежів торговельного підприємства. Розглянуто проблемні питання управління активами, капіталом та грошовими потоками торговельного підприємства.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Економіка торгівлі - Марцин B.C.

У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Економіка розвитку - Царенко О.М.

У пропонованому підручнику аналізуються процеси становлення і розвитку економіки незалежної України шляхом інвестування та кредитування відтворювальних процесів у сільськогосподарському і промисловому виробництві, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інформаційних технологій, метою яких є економічне процвітання держави.

Розрахований на студентів, науковців, спеціалістів, всіх, кого цікавлять питання розвитку економіки України.

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М.Г.

Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 "Економіка і підприємництво".

У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку, соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru