Економіка

Економіка


Митна справа - Дубініна А.А.

У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, підприємців та громадян, які переміщують товари через митний кордон України.

Мировая экономика: глобальный финансовый кризис - Бураковский И.В.

В книге рассматриваются причины, механизмы развертывания и основные характеристики современного глобального финансового кризиса. Анализируются последствия кризиса и обусловленные им изменения основных представлений о функционировании современной экономики в эпоху глобализации. На основе анализа влияния глобального финансового кризиса на Украину определены основные проблемные точки украинской экономики и представлено видение возможных направлений противодействия кризисным явлениям.

Для специалистов в экономической теории и политике, государственных служащих, широкого круга читателей.

Механізм економічної політики - Уманців Ю.М.

У навчальному посібнику на основі узагальнення існуючих підходів до аналізу місця та ролі держави у сучасній економічній системі розкриваються теоретичні засади, визначаються функції, мета, завдання та інструментарій економічної політики держави. Розглядаються методи та механізми впливу держави на економічний розвиток, особливості впливу на процеси, що відбуваються у бюджетно-податковій і грошово-кредитній сферах. Значна увага приділяється аналізові національної інвестиційної те інноваційної політики, конкурентного регулювання, соціальної та регіональної політики сучасної держави. Зроблено спробу розкрити інструментарій економічної політики в окремих сферах та секторах національного господарства, проаналізувати особливості зовнішньоекономічної політики в умовах розгортання глобалізаційних процесів.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - Кириченко O.A.

У підручнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, особливості менеджменту ЗЕД в умовах глобалізації, інструментарій менеджменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент, система міжнародних розрахунків та фінансування зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного планування та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія та особливості діяльності України у сфері міжнародних відносин і в галузі охорони навколишнього середовища.

За змістом книга відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і може бути базовим підручником для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також для працівників компаній, фірм, установ та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З.С.

Розглядається комплекс проблем, пов'язаних зі становленням і розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки, тенденції та особливості розвитку в Україні. Значна увага приділяється питанням державної підтримки малого підприємництва, аналізу соціально-економічних наслідків розвитку малого підприємництва в Україні. Розкривається технологія заснування власної справи.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоуправління, народних депутатів України та підприємців.

Логістика - Тридід О.М.

У посібнику розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристики. Після кожної теми подається навчальний тренінг, до складу якого входять короткі методичні рекомендації, плани практичних і семінарських занять, ділові ігри, практичні завдання та ситуаційні вправи для аудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел інформації.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, усім, хто прагне вдосконалити свої знання в галузі логістики.

Інтелектуальна власність - Базилевич В.Д.

Спираючись на метафізичний підхід як граничний вид філософського пізнання, пов'язаний з найбільш глибинною формою рефлексії людини над проблемами особистого і суспільного буття, автори монографії досліджують проблему інтелектуальної власності. Власність розглядається як невід'ємна складова всіх сфер життя людини, що наповнює раціональними та ірраціональними смислами її матеріально-практичне і духовно-культурне життя. Показано, що в сучасну епоху особливого значення набуває інтелектуальна власність — всезагальна економіко-правова категорія інформаційного суспільства, розвиток якого залежить від креативу знання. Поліфонія змістів інтелектуальної власності, на думку авторів, знаходить більш повне виявлення крізь призму метафізичного аналізу. Такий підхід дає можливість розкрити онтологічні, феноменологічні, аксіологічні та історико-правові аспекти інтелектуальної власності, глибину її екзистенційних та антропологічних значень.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять проблеми філософсько-економічного осмислення буття людини.

Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А.А.

Це фундаментальний підручник з інституціонально-інформаційної економіки, в якому цілісно та систематизовано висвітлено її теоретико-методологічні основи, структуру, сутність, етапи розвитку, місце та роль у системі сучасних економічних знань. Розкрито неоінституціональний підхід до дослідження інститутів власності, різних видів контрактів, ринку і фірми, держави. Здійснено дослідження інституціональних змін у процесах ринкової трансформації та переходу від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Особливу увагу приділено аналізу інституціонально-інформаційної парадигми як новітньої науково-дослідницької програми.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться суперечливим розвитком новітньої економічної думки.

Інноваційний менеджмент - Захарченко В.І.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу "Інноваційний менеджмент". Автори розглядають сучасний механізм управління інноваційними процесами на різних рівнях економіки в нових умовах трансформації ринку і конкуренції.

Посібник розрахований на студентів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання та фахівців-практиків, що займаються питаннями інновацій.

Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В.

У навчальному посібнику в логічній послідовності розглянуто класифікацію, зміст, особливості організації та здійснення зовнішньоекономічних операцій, методи їх техніко-економічного обґрунтування, бухгалтерського обліку та митного оформлення.

Значне місце відведено змісту зовнішньоторговельних контрактів, описані обов'язки контрагентів та наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатках зразки форм різних контрактів і нормативних документів можуть бути основою під час розробки і укладання аналогічних реальних зовнішньоторговельних контрактів.

У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. Книга може бути використана при вивченні дисциплін "Зовнішньоекономічна діяльність" та "Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій", а також у практичній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru