Економіка

Економіка


Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Донець Л.І.

У даному навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення господарських рішень, організаційні механізми та процесорні технології їх прийняття з урахуванням невизначеності; висвітлено особливості прогнозування та обґрунтування оптимального вибору альтернативних рішень на засадах використання економіко-математичного інструментарію; визначено засоби управління ризиками, методи їх оцінювання та шляхи мінімізації при обґрунтуванні господарських рішень. Теоретичний матеріал структурований у відповідності з логікою засвоєння студентами основних понять, економічних категорій, методів і засобів їх використання в практичній діяльності з урахування вимог кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Національна економіка - Старостенко Г.Г.

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національно) ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, викладачів, аспірантів, науковців, державних службовців та підприємців, а також на слухачів шкіл бізнесу, економістам широкого профілю, менеджерам, усім хто цікавиться питаннями національної економіки.

Національна економіка - Савченко В.Ф.

Навчальний посібник охоплює весь спектр проблем та питань, які характеризують національну економіку України. Особливу увагу приділено аналізу економічного потенціалу, інституційних чинників розвитку, інфраструктури, програмування та прогнозування, інтеграції у світове господарство національної економіки. Показано світовий досвід формування і функціонування національних економік. Наведено необхідні методичні матеріали: програму курсу за змістовими модулями, критерії оцінювання знань, завдання для індивідуальної роботи студентів та підготовки до семінарських занять, тематику рефератів і контрольних робіт, тести, списки рекомендованої літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, керівників підприємств і організацій, підприємців, усіх, кого цікавлять питання розвитку національної економіки.

Національна економіка - Носова О.В.

Підручник з Національної економіки підготовлено відповідно до вимог програми Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій щодо розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічний потенціал країни, його суть і структуру. Особливу увагу приділено інституціональним аспектам при дослідженні функціонування національної економіки, а також інституціональним чинникам розвитку. Наряду з теоретичним матеріалом підручник містить методичну частину (питання для самостійної роботи, теми рефератів, тестові завдання для самоконтролю, словник, список літератури).

Національна економіка - Мельникова В.І.

Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій щодо розвитку національної економіки.

Охарактеризовано економічний потенціал країни, його суть і структуру. Особливу увагу приділено інституціональним аспектам при дослідженні функціонування національної економіки, а також інституціональним чинникам розвитку.

Національна економіка - Мельник А.Ф.

Висвітлено найважливіші сторони національної економіки, її структуру і механізми функціонування. Розглянуто економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорії суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, характеристики економічного потенціалу, інтегральні показники оцінки макроекономічних результатів функціонування національної економіки. Проаналізовано функціонування інфраструктури національного ринку, елементи економічної політики та механізми її реалізації. Значну увагу приділено прогнозуванню та макроекономічному плануванню розвитку національної економіки, впливу на нього процесів глобалізації, забезпеченню конкурентоспроможності та економічної безпеки національної економіки. Посібник устатковано таблицями, рисунками, запитаннями і завданнями для перевірки та контролю знань, тестовими і практичними завданнями, глосарієм, списками рекомендованої літератури.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади та органів місцевого самоврядування.

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень - Круш П.В.

У підручнику висвітлено політичні, правові та економічні аспекти функціонування національної економіки в контексті розвитку адміністративно-територіальних утворень. Розглянуто й проаналізовано законотворчі процеси в сфері регіонального і муніципального управління. Подано детальний аналіз організації системи державного управління адміністративно-територіальними утвореннями в Україні.

Особливу увагу приділено таким факторам територіального розвитку, як земля, капітал, фінанси, трудові ресурси. Значне місце відводиться інструментарію регіонального управління, зокрема управлінню фінансовими ресурсами, виробничою і невиробничою сферами адміністративно-територіального утворення. Окремий розділ присвячено аналізу світового досвіду застосування спеціальних економічних зон, а також правовим, економічним передумовам їхнього створення і перспективам функціонування в Україні.

Мікроекономіка - Лісовий A.B.

У даній книзі читач відкриє для себе основні закономірності функціонування мікроекономіки, дізнається про кардиналістську та орди-налістську теорії поведінки споживача на ринку товарів, модель досягнення рівноваги споживачем, механізм формування попиту та пропозиції', він також ознайомиться з мікроекономічною моделлю підприємства, розгляне механізм формування рівноваги виробника.

У цьому навчальному посібнику розкрито також поведінку виробника на ринках чистої конкуренції, чистої монополії, олігополії та монополістичної конкуренції, висвітлено механізм формування цін на працю, капітал, землю та інші ресурси на відповідних ринках, подано механізм досягнення загальної рівноваги, зовнішні та трансформаційні ефекти в ринковій економіці.

Даний курс лекцій відповідає нормативній програмі курсу "Мікроекономіка" і розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, хто бажає оволодіти базовим обсягом економічних знань.

Мікроекономіка - Буряк П.Ю.

Даний навчальний посібник відповідає тиловій програмі дисципліни "Мікроекономіка". З цієї книги студенти дізнаються основні закономірності функціонування ринкової економіки на мікрорівні, ознайомляться із поведінкою виробників і споживачів на ринку товарів і послуг, відкриють для себе особливості функціонування механізму попиту та пропозиції. Основні положення ілюструються рисунками, графіками, характеризуються конкретними прикладами.

Дня студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.

Міжнародні організації - Мокій А.І.

У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни "Міжнародні організації". Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв'язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru