Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M.B.


Цей посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання авторами історії України. За змістом він охоплює події з найдавніших часів до сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для студентів вищих навчальних закладів. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит. У кінці книги наведено таблицю найважливіших історичних подій. У посібнику е все, що треба знати для того, щоб успішно скласти іспит.

Для студентів денної Та заочної форм навчання, учнів середніх навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, абітурієнтів, усіх, хто готується складати іспит з "Історії України".

Той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього.

Передмова

Вступ

1. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура

2. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я

3. Походження слов'ян та їх розселення на території України

4. Теорії походження Русі. Руська земля

5. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика

6. Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий

7. Київська Русь за князювання Ярославичів

8. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини та наслідки

9. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою

10. Галицьке та Волинське князівства в XI—XII ст.

11. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич

12. "Королівство Русі" Данила Галицького

13. Галицько-Волинська держава в останній третині XIII — першій половині XIV ст.

14. Культура України княжої доби (IX—XIV ст.)

15. Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини

16. Польська експансія

17. Національно-культурний рух в Україні середини XIV — першої половини XVII ст.

18. Берестейська унія, її причини та наслідки

19. Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки

20. Запорізька Січ — вільна козацька республіка

21. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний

22. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка

23. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст.

24. Культура України XIV — першої половини XVII ст.

25. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького

26. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648—1649 рр. Становлення Української національної держави

27. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650—1653 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом

28. Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки

29. Розвиток Української національної революції в 1654-1657 рр.

30. Загострення кризи української державності у 1657—1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького

31. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Павло Тетеря та Іван Брюховецький

32. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави

33. Становлення Гетьманщини. Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович

34. Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська катастрофа

35. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція

36. Обмеження політичної автономії України в першій половині XVIII ст.

37. Остаточна ліквідація автономного устрою України в другій половиш XVIII ст.

38. Слобідська та Південна Україна в козацько-гетьманську добу

39. Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині XVII — XVIII ст. Гайдамацький та опришківський рух

40. Культура України в другій половині XVII — XVIII ст.

41. Політика російського царату на українських землях наприкінці XVIII — першій половині XIX ст.

42. Початки національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — першій половині XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство

43. Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст.

44. Український національний рух у Російській імперії в другій половині XIX ст. Валуєвський та Емський укази

45. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

46. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині XIX ст. "Руська трійця"

47. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна Руська Рада

48. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

49. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

50. Українська культура XIX ст.

51. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині в 1900—1914 рр.

52. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні в 1900—1914 рр.

53. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці

54. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і II Універсали

55. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

56. Брестський мир. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради

57. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

58. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918—1919 рр. Українська галицька армія

59. Діяльність Директорії: відродження та занепад УНР

60. Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., його історичне значення

61. Поразка українських визвольних змагань 1917—1921 рр., її причини та наслідки

62. Культура України початку XX ст.

63. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика "воєнного комунізму"

64. Голод 1921—1923 рр. в Україні, його причини і наслідки

65. Україна за років нової економічної політики

66. Створення Союзу PCP і Україна

67. Національна політика більшовиків на українських землях у 1920—1930-ті роки

68. Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму

69. Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні

70. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні, його причини та наслідки

71. Масові репресії в Україні у 1930-х роках

72. Національна політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920—1930-х роках

73. Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у період польської окупації (1920—1930-ті роки). Діяльність політичних партій

74. Створення та діяльність Організації українських націоналістів

75. Становище українців Буковини та Бессарабії між двома світовими війнами

76. Українські землі під владою Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України

77. Становище української культури у міжвоєнний період

78. Українські землі на першому етапі Другої світової війни (вересень 1939 — червень 1941 р.)

79. Масові репресії комуністичного режиму на західноукраїнських землях у 1939—1941 pp.

80. Початок радянсько-німецької війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму в Україні

81. Рух Опору проти нацистської окупації в Україні

82. Визволення України від нацистських загарбників. Возз'єднання українських земель

83. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946—1947 рр.

84. Соціально-економічні та політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН і УПА проти тоталітарного режиму

85. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової . війни (1945—1953 рр.)

86. Культурне життя періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови

87. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської "відлиги". Шістдесятництво

88. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України другої половини 1960-х — середини 1980-х років

89. Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України другої половини 1960-х — середини 1980-х років

90. Дисидентський рух в Україні

91. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

92. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років

93. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність

94. Українська культура другої половини XX ст.

95. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук

96. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994— 2004 рр. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції

97. Українська помаранчева революція 2004 р.

98. Україна на сучасному етапі (2005—2010 рр.)

99. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності

100. Культура незалежної України

Рекомендована література з курсу "Історія України"

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru