Педагогіка

Педагогіка


Педагогіка - Пальчевський С.С.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми ЇЇ становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості учня. Розгляд його як унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання.

Посібник рекомендований для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, учителям - усім, хто певним чином причетний до справи навчання та виховання молодого покоління.

Педагогіка - Мойсеюк Н.Є.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс з педагогіки. Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, управління загальноосвітнім навчальним закладом розкриті з урахуванням найновіших досягнень сучасної вітчизняної і зарубіжної науки, накопиченого досвіду практичної роботи.

Рекомендується студентам, аспірантам і викладачам педагогічних університетів, інститутів, коледжів, слухачам системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, учителям загальноосвітніх навчальних закладів.

Педагогіка - Максимюк С.П.

У посібнику, розробленому відповідно до нової програми з педагогіки, з урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду, викладено загальні засади педагогіки, основні положення дидактики, теорію і методику виховання, історію педагогіки, основи школознавства. Посібник містить запитання для самоконтролю, завдання, використовуючи які студенти можуть працювати самостійно, готуватись до практичних занять, атестацій, заліків, іспитів, писати реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи.

Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А.І.

У навчальному посібнику висвітлено основні наукові засади теорії навчання й виховання, шляхи й способи організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах та у сфері родинного виховання. Структура й зміст навчального матеріалу побудовані в такий спосіб, щоб читач мав змогу зосередити увагу на основних аспектах науки про освіту й виховання. Окремі наукові положення підкріплені опорними сигналами-рисунками, схемами, матрицями, що сприятиме ґрунтовному засвоєнню дидактичного матеріалу. У кінці книги подано словник основних педагогічних понять.

Посібник буде корисним для учителів-вихователів, керівників загальноосвітніх навчально-виховних закладів, викладачів професійних закладів освіти, студентів, батьків, керівників підприємств, організацій та установ.

Педагогіка - Зайченко І.B.

З метою сприяння якісному оновленню курсу педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах на принципах науковості, об'єктивності, гуманізму, демократизму, природо-відповідності, народності, пріоритету загальнолюдських цінностей в пропонованому посібнику викладені теоретичні основи педагогіки як науки з урахуванням найсучасніших досягнень у цій галузі людського буття.

Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Корисний буде аспірантам у галузі загальної педагогіки та Історії педагогіки, вчителям, всім, хто цікавиться проблемами освіти, навчання й виховання.

Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім'ями, групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України.

Пропонується методичний матеріал для проведення практичних занять і виконання завдання самостійної роботи; передбачені контрольні запитання і підсумкові тести на виявлення рівня знань.

Основи педагогічної техніки - Пихтіна Н.П.

У посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з навчальної дисципліни "Основи педагогічної техніки", вибіркової дисципліни професійної підготовки фахівців дошкільної освіти.

У додатках до посібнику зібрані зразки виконання завдань для самостійної роботи студентів та індивідуальних творчих завдань.

Навчальний посібник може бути доцільним у роботі студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ, викладачам, вихователям ДНЗ, педагогам.

Основи педагогічної ергономіки - Карапузова Н.Д.

Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров'ю. Запобігти цьому допомагають знання і дотримання вимог педагогічної ергономіки, яка досліджує різноманітні аспекти гармонізації взаємовпливів довкілля і людини в навчально-виховному процесі. На висвітленні цих питань зосереджений матеріал пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам освітньо-виховних установ, небайдужим до функціонального простору дитини батькам і всім, хто переймається питаннями адаптації людини в соціумі.

Основи дидактики - Чайка В.М.

У пропонованому навчальному посібнику розкрито загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання, найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми його побудови. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам, особистісним чинникам педагогічного успіху.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде вчителям і науковцям освітньої галузі.

Методи організування і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів - Співак Л.М.

Навчальний посібник містить курс лекцій з діагностики і корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, запитання для програмованого контролю знань. До практичної частини посібника увійшли методи і методики дослідження та корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, тестові завдання для контролю та самоконтролю, орієнтовні питання до модульної контрольної роботи, теми доповідей і рефератів, питання для самостійного опрацювання, словник, список рекомендованої та використаної літератури.

Навчальний посібник рекомендований для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей. Може стати у нагоді практичним психологам та викладачам вищих навчальних закладів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru