Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. В. - Стаття 2. Правова основа діяльності нотаріату

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України.

Стаття визначає правову основу діяльності нотаріату. До неї належать: Конституція України, Закон України "Про нотаріат", інші законодавчі акти. Необхідно зазначити, що діяльність нотаріату, яка грунтується на принципі законності, здійснюється з урахуванням положень всієї системи чинного законодавства, у тому числі підзаконних актів.

Важливо звернути увагу на те, що у цій статті використовується термін "діяльність нотаріату", який за змістом відрізняється від терміна "нотаріальна діяльність". Так, нотаріальна діяльність є професійною діяльністю нотаріусів, тоді як діяльність нотаріату об'єднує нотаріальну діяльність і діяльність всіх органів і посадових осіб, що тим або іншим чином стосується нотаріату (Міністерства юстиції України, органів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, посадових осіб консульських установ тощо). Отже, діяльність усіх цих осіб і органів повинна ґрунтуватися на визначеній у ст. 2 Закону України "Про нотаріат" правовій основі.

Конституція України є основою всієї системи законодавства України, оскільки закріплює найголовніші суспільні цінності, права і свободи як пріоритетного напряму діяльності держави. Визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю (ст. З Конституції України) стало основою для всього законодавства. Це положення визначає пріоритетні спрямування діяльності держави у всіх її проявах, що, зокрема, стосується і нотаріальної діяльності, яка також включає у себе публічний елемент. Діяльність нотаріату в цілому, у тому числі і нотаріальна діяльність, мають соціальну направленість, суспільне значення, що зумовлює виконання важливих функцій нотаріату щодо реалізації, охорони і захисту прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, територіальних громад або держави тощо.

При цьому діяльність нотаріату, зокрема нотаріальна діяльність, грунтується також на спеціальному законодавстві (Закон України "Про нотаріат", Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України тощо), а також тісно пов'язана з нормами інших галузей законодавства (цивільне, сімейне, господарське тощо). Спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює нотаріальну діяльність, є Закон України "Про нотаріат", де розкрито питання організації нотаріальної діяльності, порядку її здійснення, зупинення і припинення, окремі питання здійснення нотаріальних процедур тощо.

Важливо зазначити, що законодавство про нотаріат, в основі якого лежать норми, що здебільшого розкривають порядок здійснення нотаріальних процедур, покликане реалізовувати норми інших галузей законодавства (матеріальні норми). Тобто спеціальне нотаріальне законодавство, будучи процесуальним, не може застосовуватись саме по собі, а, як і нотаріальна діяльність у цілому, є взаємопов'язаним із цивільним, сімейним, господарським законодавством тощо. При цьому, як справедливо зазначає А. В. Рясненко, нотаріальна діяльність невіддільна від здійснення прав учасників майнового обороту і її правова регламентація допустима лише з того ж джерела, що і цивільне законодавство'.

Реалізація функцій нотаріату відбувається згідно із вказаною правовою основою його діяльності. Основоположні права і свободи людини і громадянина реалізуються в тому числі і з участю нотаріату. Вчинення окремих видів нотаріальних дій віднесено до одного із способів захисту цивільних прав (ст. 18 Цивільного кодексу України).

Слід зазначити, що кількість випадків обов'язкового нотаріального посвідчення правочинів, що є умовою набрання ними юридичної сили, свідчить про важливість ролі нотаріуса у суспільному житті, рівень довіри держави до інституту нотаріату в цілому.

Стаття 2.1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
Стаття 3. Нотаріус
Стаття 4. Права нотаріуса
Стаття 5. Обов'язки нотаріуса
Стаття 6. Присяга нотаріуса
Стаття 7. Вчинення нотаріальних дій
Стаття 8. Нотаріальна таємниця
Стаття 8.1. Гарантії нотаріальної діяльності
Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій
Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru