Маркетинг

Маркетинг


Маркетингова політика розподілу - Біловодська O.A.

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям із маркетингу підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингової політики розподілу.

Маркетинг підприємства - Балабанова Л.В.

Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах.

Зміст навчального посібника "Маркетинг підприємства" складається з чотирьох частин і 11 розділів.

Навчальний посібник призначений також для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, підприємців, керівників та спеціалістів підприємств, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.

Маркетинг - Турченюк М.О.

У підручнику в доступній формі висвітлено найважливіші сторони маркетингової діяльності підприємств. Значну увагу приділено теоретичним основам маркетингової діяльності, концепціям маркетингового розвитку, організаційним структурам служби маркетингу на підприємствах, маркетинговим дослідженням ринку, товарній, ціновій, збутовій політиці підприємств у сучасних умовах. Розкриваються методи і засоби стимулювання збуту та формування попиту, організації рекламної діяльності, аналізуються канали поширення реклами, тактика і стратегія планування рекламної кампанії підприємств. В кінці книги наведено контрольні тестові завдання, короткий термінологічний словник та список ітератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, працівникам служби маркетингу та керівникам підприємств.

Маркетинг - Петруня Ю.Є.

Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації) як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна і цінова політика, політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. За своїм змістом посібник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу та особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга — інформативна. Автор викладає матеріал живою, легкою мовою, що робить посібник доступним і цікавим.

Для студентів, які вивчають дисципліну "Маркетинг". Книга буде корисною всім, хто цікавиться проблемами маркетингу.

Маркетинг - Липчук В.В.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні знання.

Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, практикуючих менеджерів, підприємців.

Маркетинг - Корж М.В.

У посібнику викладені основні питання курсу "Основи маркетингу". Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, марочної, конкурентної політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та елементи маркетингового направлення.

Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, слухачів системи після-дипломної освіти і спеціалістів.

Маркетинг - Зозулев A.B.

Раскрываются основные положения теории и методологии маркетинга, особенности маркетинговой стратегии предприятия, связи маркетинга с другими направлениями экономической науки. Изложение материала осуществлено на основе новейших достижений современной науки и собственных разработок авторов в области маркетинга. Детальное рассмотрение особенностей сегментации рынка, рыночного позиционирования, брендинга, товарной политики, маркетингового ценообразования, международного маркетинга поможет студентам сформировать целостное представление о современных методах и формах маркетинговой деятельности. В книге приводятся таблицы, графики, рисунки, примеры, которые будут полезны как студентам, так и маркетологам-практикам.

Для студентов высших учебных заведений, преподавателей маркетинговых дисциплин, всех, кто интересуется вопросами практического маркетинга.

Маркетинг - Гаркавенко С.С.

Підручник, в якому викладено курс маркетингу, написано на базі підручника "Маркетинг" Гаркавенко С.С, виданого у 1998 р. І складається з двох частин.

З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?"

Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі. Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані до вимог дистанційної форми навчання.

Підручник адросовано студентам вищих навчальних закладів очної, заочної та диотаиційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, діяльність яких пов'язана із практичним маркетингом.

Маркетинг - Бутенко Н.В.

Пропонується системний виклад фундаментальних прийомів і принципи" маркетингу, розкриваються основні аспекти теорії та практики маркетингової діяльності.

Рекомендовано студентам витих навчальних закладів освіти, а також усім, хто цікавиться сучасною концепцією маркетингу.

Інфраструктура товарного ринку - Шубін О.О.

У підручнику на системній основі розглядаються найважливіші елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як передумови забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Узагальнено великий практичний досвід з вивчення розвиненої інфраструктури західних країн, висвітлено способи його адаптації до умов транзитивної економіки України. Особливе місце відведено практичній діяльності комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі товарного ринку, логістичним аспектам загальної системи розподілу, зберігання та продажу товарів.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru