Маркетинг

Маркетинг


Планування маркетингу - Овєчкіна О. А.

У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу як в оперативних умовах, так й в довгостроковій пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю.

Навчальний посібник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.

Основы маркетинга - Блайт Дж.

Эта книга — перевод второго издания известного на Западе пособия по основам маркетинга. В ней рассматриваются различные концепции маркетинга, его цели, особенности маркетинговой среды, поведения потребителей и покупателей, освещаются вопросы сегментации, нацеливания и позиционирования, прогнозирования объемов продаж, управления ассортиментом продукции, брендинга, создания упаковки, сбыта, маркетинговых коммуникаций; раскрываются стратегии ценообразования, анализируются процессы маркетингового планирования и исследования рынка, затрагиваются проблемы международного маркетинга и маркетинга отношений. К каждой главе приводятся иллюстративные примеры, вопросы с вариантами ответов, а также список дополнительной литературы и глоссарий.

Книга будет полезна, прежде всего, студентам, изучающим маркетинг, преподавателям, всем, кто интересуется маркетингом или работает в этой сфере.

Організація торгівлі - Апопій В.В.

У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.

Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.

Міжнародний маркетинг - Барановська М.І.

Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Міжнародний маркетинг" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового та соціально-культурного його середовища.

Особлива увага приділяється маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу ,засобам просування продукту на зарубіжний ринок.

Для студентів економічних вузів та факультетів

Маркетинговий менеджмент - Біловодська O.A.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингового менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Висвітлено концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту та процесу управління маркетингом підприємства. Посібник містить велику кількість прикладів, фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, та практикуми з усіх розділів курсу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям з маркетингу та менеджерам підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингового менеджменту.

Маркетинговий менеджмент - Белявцев М.І.

Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни "Маркетинговий менеджмент". Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього комплексу маркетингового управління.

Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям.

Маркетинговий аналіз - Липчук В.В.

У посібнику розкрито сутність і загальні засади маркетингового аналізу як основного елементу управління виробництвом і збутом товарів (послуг). Детально висвітлено особливості маркетингового аналізу величини продажу, мотивації купівельної і споживчої поведінки клієнтів підприємства, SWOT-аналізу конкурентних позицій підприємства і його продукції, що є необхідною складовою організації і прогнозування діяльності. Значну увагу приділено аналізу елементів маркетингу-мікс (товарів, ціни, дистрибуції і комунікацій) - комплексної програми заходів, призначених для оптимального оперування ресурсами. Поглибленню набутих теоретичних знань сприятимуть вміщені у посібнику запитання, завдання, тести.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам.

Маркетингова цінова політика - Окландер М.А.

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я.В.

У посібнику ціна розглядається як економічна категорія, що в умовах ринкової економіки виконує важливі функції і розраховується на визначених принципах. Наводяться струк­тура вільної ціни, особливості її елементів, визначаються чин­ники, які впливають на рівень цін, подається класифікація цін за різними ознаками. Висвітлено питання державного регулю­вання ціноутворення, принципи та методи його здійснення в Україні, особливості регулювання цін в інших країнах світу. Розкриваються особливості маркетингової цінової політики підприємства, методичні підходи, етапи та конкретні методи її розробки. Посібник містить контрольні запитання та завдан­ня для перевірки знань студентів, тести і відповіді на них. Наво­дяться завдання для розв'язання на практичних заняттях та ме­тодики вирішення окремих із них.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде ко­рисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям і економістам-практикам.

Маркетингова товарна політика - Криковцева Н.О.

У підручнику розглядаються загальні основи маркетингової товарної політики, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації її складових. Розкриваються особливості маркетингової концепції товару, його життєвого циклу, економічна сутність конкурентоспроможності товару з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Висвітлено основи концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства. За структурою підручник побудовано за модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу доповнено практикумом, в якому наводяться питання для співбесіди, теми рефератів, питання для діагностики рівня засвоєних знань, тести і практичні завдання.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми маркетинг товарної політики.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru