Менеджмент

Менеджмент


Менеджмент організацій - Шморгун Л.Г.

У навчальному посібнику узагальнюються досягнення сучасної науки про менеджмент і практика управління у контексті нових змін і тенденцій розвитку світової економіки з урахуванням наслідків глобальної фінансово-економічної кризи. Розглядаються основні аспекти та функції управління організацією і сучасним бізнесом. Основна частина навчального матеріалу складається зтрьох змістових модулів. Особлива увага приділяється аналізу нових і новітніх форм організації, зокрема таких як навчальна організація, нове робоче місце, віртуальна організація та ін. З метою глибшого осмислення та ефективного закріплення теоретичного матеріалу в кінці кожного модуля наводяться запитання та завдання для самоконтролю і тести.

Для студентів, викладачів, слухачів різних програм підготовки менеджерів і представників бізнесу, практичних управлінців — усіх тих, хто прагне оволодіти знаннями, а також формами і методами ефективного менеджменту.

Менеджмент організацій - Федулова Л. І.

Пропонований підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Менеджмент організацій". У підручнику розглядаються методи підготовки висококваліфікованих менеджерів - керівників різних ланок управління. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах трансформації економіки України.

Для студентів, магістрів, спеціалістів, що вивчають сучасні проблеми менеджменту.

Менеджмент организаций - Киржнер Л.А.

В учебном пособии освещен широкий круг вопросов менеджмента на предприятии в условиях конкретной рыночной среды. Дан комплексный подход по важнейшим направлениям деятельности организации. Пособие содержит теоретические основы менеджмента, его функции, принципы и методы управления; основы выработки и принятия управленческих решений; методы организации и обеспечения производственных процессов. Кроме того, раскрыты пути обеспечения эффективности деятельности организаций: построение организационных структур и системы управления, их проектирование и моделирование.

Для специалистов, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также для всех, кто интересуется проблемами современного менеджмента и маркетинга.

Менеджмент - Рульєв В.А.

У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної програми дисципліни "Менеджмент" широке коло проблем сучасного менеджменту: теоретичні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономірності менеджменту; основи теорії і методика обгрунтування управлінських рішень; лідерство, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стресами, ефективність менеджменту організації.

У посібнику представлений учбовий тренінг і тестові завдання, які включають основні поняття кожної теми, а також контрольні запитання і завдання, які націлені на глибоке осмислення управлінської діяльності.

Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління.

Менеджмент - Питер Друкер

Менеджмент - Дикань Н.В.

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент" у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять афоризми, терміни і поняття, тести, твердження, ситуаційні задачі для аудиторної роботи, структурно-логічні схеми, кросворди. У кінці посібника наводиться список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.

Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л.І.

Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.

Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін "Основи менеджменту", "Менеджмент персоналу", "Менеджмент організацій", "Конфліктологія", "Організація праці менеджера".

Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г.Л.

У посібнику культура спілкування розглядається як інстру­мент професійної діяльності менеджера і основа формування кор­поративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розгляда­ються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у фор­муванні культури організації. Наводяться практичні поради мене­джеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність орга­нізації.

Корпоративне управління - Мальська М.П.

Підручник "Корпоративне управління: теорія та практика" передбачає системне викладення основ корпоративного менеджменту - теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки.

Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, встановлення специфіки роботи фондового ринку та встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та спеціалістів сфери корпоративного управління.

Корпоративне управління - Ігнатьєва І.А.

Підручник розкриває навчальний матеріал програми нормативної дисципліни "Корпоративне управління". У підручнику розглянуто передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки, сучасні концепції корпоративного управління, особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій, тощо.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, а також для менеджерів та економістів, діяльність яких пов'язана з проблемами корпоративного управління.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru