Менеджмент

Менеджмент


Основи менеджменту - Федоренко В.Г.

Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.

У підручнику вказані посилання на різні джерела спеціальної літератури, у яких висвітлені питання з певної теми, а також методичні матеріали, які дозволяють ґрунтовно підготуватись до занять. У кінці книги наводяться термінологічний словник та список використаних і рекомендованих джерел.

Підручник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, менеджерів і підприємців - усіх, хто цікавиться питаннями сучасного менеджменту.

Організація праці менеджера - Скібіцька Л.І.

Навчальний посібник з дисципліни "Організація праці менеджера" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 "Менеджмент".

Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни "Організація праці менеджера". Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Перелік літератури налічує більше ста джерел.

Посібник буде корисний як для студентів та аспірантів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

Організація бізнесу - Скібіцький О.М.

Навчальний посібник з дисципліни "Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком 0502 "Менеджмент".

Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.

Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу.

Навчальний посібник буде корисним як для студентів і аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

Операційний менеджмент - Михайловська О.В.

У навчально-методичному посібнику, складеному за навчальною програмою курсу "Операційний менеджмент", основну увагу приділено розкриттю тем за допомогою додатково навчально-методичного забезпечення всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, типові ситуаційні та практичні завдання, подано методичні поради для опанування основних положень, ілюстративний матеріал.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями управління операційною системою та операціями.

Навчально-методичний посібник сприятиме розвитку у студентів здатності до самонавчання та самовдосконалення.

Операційний менеджмент - Капінос Г. І.

У навчальному посібнику системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії, побудови операційної системи організацій. Висвітлено методи управління операційною системою, організацію операційних процесів на підприємстві. Значну увагу приділено управлінню процесом проектування операційної системи та її поточного функціонування. Розглянуто основи управління проектами, зокрема сутність проектного підходу до управління організацією, методи сітьового планування. Розкрито основи менеджменту якості та управління результативністю операційної діяльності.

Книга може бути рекомендована для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент", а також всім, хто цікавиться проблемами ефективного управління операційними системами в умовах ринкових механізмів господарювання.

Міжнародний менеджмент - Юхименко П.І.

Даний навчальний посібник розкиває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства. Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питання міжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу. В навчальний посібник включені контрольні запитання і тести для перевірки знань студентів, глосарій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом навчальний посібник відповідає програмі навчального курсу "Міжнародний менеджмент", який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародного менеджменту.

Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О.Б.

Навчальний посібник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Менеджмент у сфері послуг". У посібнику розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи. Особлива увага приділена основним функціям менеджменту та його зв'язуючим елементам. Також розкрито питання групової динаміки, влади, впливу та лідерства в управлінні, організаційної культури підприємств обслуговування та ефективності сервісного менеджменту. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ навчального посібника містить контрольні запитання для самоперевірки, практичні вправи та тестові завдання.

Посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, а також для спеціалістів, робота яких пов'язана з діяльністю і управлінням у сфері послуг.

Менеджмент сервісу - Сахно Є.Ю.

У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного обслуговування та ремонту машин на промисловому підприємстві, принципи організації і технології надання соціально-культурних та інформаційних послуг населенню. Наведені приклади вирішення практичних задач, які виникають при сервісному обслуговуванні техніки, розроблені питання для самоконтролю знань користувачів і завдання для індивідуальної та самостійної роботи.

Навчальний посібник спрямований на підвищення рівня освіти в галузі надання сервісних послуг і розрахований на спеціалістів галузі управління, аспірантів та студентів спеціальності "Менеджмент організацій".

Менеджмент підприємства - Хомяков В.І.

Висвітлено загальні функції, а також теоретичні і практичні аспекти менеджменту. Викладені методика та умови використання основних управлінських моделей, методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті труднощі у прийняті фінансових рішень у галузі інвестування.

Розглянуті процес внутрішньо-фірмового стратегічного управління, принципи організації. Функція контролю розглянута в контексті еволюції систем внутрішньо-фірмового управління. Наведені сучасні класифікації типів працівників та менеджерів, а також оцінка їх сумісності та стилів керівництва.

Для викладачів та студентів економічних факультетів при вивчені дисциплін „Менеджмент", „Фінансовий менеджмент", „Економічний механізм підприємства".

Менеджмент персоналу - Мурашко M.I.

Ця книга — своєрідний синтез теорії і практики менеджменту пер­соналу. У ній докладно розкриваються основні принципи формування організації, стратегії ефективного менеджменту, методи управління, планування, добору, навчання працівників, формування команди. Подано основні законодавчі норми, пов'язані з наймом і звільненням персоналу. Наводяться поради з управління персоналом, створення власного іміджу, а також багато прикладів та зразків підготовки документів щодо персоналу.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які вивча­ють менеджмент персоналу. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, працівникам підрозділів управління персоналом.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru