Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р.М.


У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади фінансового обліку та звітності в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин; розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.

Розкрито основні концепції та основи організації управлінського обліку у зарубіжних країнах, який надає інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну частину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної робота, термінологічний словник основних категорій і поняті,, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Облік у зарубіжних країнах", аспірантів, викладачів та шагах фахівців у сфері обліку.

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ

РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

РОЗДІЛ IV. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

РОЗДІЛ V. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

РОЗДІЛ VI. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

РОЗДІЛ VII. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ

РОЗДІЛ VIII. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

РОЗДІЛ IX. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

РОЗДІЛ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

РОЗДІЛ ХІ. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru